7 Tdo 1524/2015
Datum rozhodnutí: 28.11.2016
Dotčené předpisy: § 131 odst. 1 alinea první tr. ř., § 138 tr. ř., § 175 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku7 Tdo 1524/2015-I.-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 28. listopadu 2016 v Brně ve věci dovolání obviněného R. B. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2015, sp. zn. 9 To 146/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 1 T 169/2013, takto:

Podle § 131 odst. 1 věta první tr. ř. a § 138 tr. ř. se opravuje odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 7 Tdo 1524/2015, v popisu skutku, podle něhož:

obviněný vyjmul z prostoru zpoza pultu blíže nezjištěnou střelnou zbraň, kterou držel její stranou k poškozenému ve výši vlastní hlavy, mířil na něj a pronesl, že pokud se nedostaví sám, "odejde s kulkou v zádech" .

Na toto správné znění:

obviněný vyjmul z prostoru zpoza pultu blíže nezjištěnou střelnou zbraň, kterou držel její stranou k poškozenému ve výši vlastní hlavy, míře s ní vzhůru a pronesl, že pokud se nedostaví sám, "odejde s kulkou v zádech" .

O d ů v o d n ě n í:
Při vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 7 Tdo 1524/2015, došlo k písařské chybě, když ve skutkové větě výroku o vině soud uvedl, že obviněný R. B. ...vyjmul z prostoru zpoza pultu blíže nezjištěnou střelnou zbraň, kterou držel její stranou k poškozenému ve výši vlastní hlavy, mířil na něj a pronesl, že pokud se nedostaví sám, "odejde s kulkou v zádech" , ačkoliv správně mělo být uvedeno, že obviněný vyjmul z prostoru zpoza pultu blíže nezjištěnou střelnou zbraň, kterou držel její stranou k poškozenému ve výši vlastní hlavy míře s ní vzhůru a pronesl, že pokud se nedostaví sám, "odejde s kulkou v zádech" .

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. věty první předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. se opis usnesení o opravě doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle § 131 odst. 4 tr. ř. po právní moci usnesení o opravě se oprava provede jak ve vyhotovení rozsudku, tak i v opisech, které se od osob, jimž byly doručeny, vyžádají za tím účelem zpět.

V ustanovení § 134 a násl. tr. ř. je upraveno usnesení. Podle § 138 tr. ř. platí, že jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku.

Nejvyšší soud proto tímto usnesením opravil písařskou chybu uvedenou ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 7 Tdo 1524/2015, na správné znění, aby bylo ve shodě s výrokem o vině rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 1 T 169/2013.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2016
JUDr. Jindřich Urbánek
předseda senátu