7 Tdo 143/2013
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.7 Tdo 143/2013-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 27. února 2013 v neveřejném zasedání, o dovolání obviněného P. K. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 5 To 280/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 101 T 86/2010, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. 101 T 86/2010 podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítl návrh obviněného P. K. na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 101 T 86/2010, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 5 To 315/2010.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 5 To 280/2012, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl stížnost obviněného proti usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení.

Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně včas dovolání. Namítl, že soudy nesprávně zjistily skutkový stav a postupem soudů bylo porušeno jeho právo na obhajobu. Uvedl, že podal návrh na obnovu řízení s tím, že se nemohl dopustit jednání, které je mu kladeno za vinu, neboť v uvedenou dobu nebyl na místě činu. Navrhl výslech svědků, kteří tuto skutečnost mohli potvrdit. Okresní soud provedl výslech některých svědků, nevyslechl však svědkyni M. H., přestože mu její výslech uložil Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 5 To 250/2011. Tato svědkyně je podle obviněného osobou, se kterou trávil dobu, kdy mělo dojít k loupežím. Toto pochybení soudu podle obviněného nebylo napraveno ani odvolacím soudem.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu I. i II. stupně a věc vrátil soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedla, že usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na povolení obnovy řízení podle § 283 tr. ř. nebo podle § 284 tr. ř., nelze považovat za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1 odst. 2 tr. ř., a proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, protože není přípustné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v posuzované věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání stanovené v § 265a tr. ř. Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) - h) tr. ř. jsou taxativně vyjmenována rozhodnutí, která zákon považuje za rozhodnutí ve věci samé, proti nimž je přípustné dovolání. Usnesení, kterým byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení, není uvedeno v § 265a odst. 2 písm. a) - g) tr. ř. Z tohoto důvodu nelze považovat za rozhodnutí ve věci samé ani usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 5 To 280/2012, který zamítl stížnost obviněného, neboť podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. se rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek, považuje za rozhodnutí ve věci samé, jen pokud takový opravný prostředek směřoval proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) - g) tr. ř. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dovoláním bylo napadeno rozhodnutí, proti kterému zákon dovolání podle § 265a tr. ř. nepřipouští. Nejvyšší soud dovolání obviněného P. K. proto odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2013

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš