7 Tdo 1417/2006
Datum rozhodnutí: 14.12.2006
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1417/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 14. prosince 2006 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného P. Z., které podal proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2006, sp. zn. 10 To 545/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 16 T 37/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2006, sp. zn. 10 To 545/2005, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné odvolání, které obviněný P. Z. podal proti odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 8. 2005, sp. zn. 16 T 37/2005.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., neboť je toho názoru, že byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání. Konkrétně pak namítá, že měl zájem účastnit se veřejného zasedání odvolacího soudu, ale o jeho konání se vůbec nedozvěděl a byla mu tak znemožněna účast. Není mu známo, zda se odvolací soud vůbec pokusil jej vyrozumět a pokud ano, na základě čeho usoudil, že byl o konání veřejného zasedání vyrozuměn řádně a včas. Považuje za možné, že vyrozumění o veřejném zasedání bylo předáno k poštovní přepravě v době, kdy nebyl ve svém trvalém bydlišti přítomen, když v době od 20. 12. 2005 do 10. 1. 2006 byl s přáteli na rekreační chatě, což dokládá čestným prohlášením tří osob, která jsou přiložená k dovolání. Navrhl proto, aby dovolací soud zrušil dovoláním napadené usnesení podle § 265k tr. ř. a podle § 265l tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání uvedl, že obviněný byl o konání veřejného zasedání písemně vyrozuměn na jím udanou adresu, na které v předchozí době běžně poštu přebíral. Jelikož nebyl zastižen, byla zásilka uložena a o jejím uložení byl vyrozuměn, a když si zásilku v úložné době nevyzvedl, byla jako nedoručená vrácena odvolacímu soudu zpět. Protože obviněný žádnou změnu adresy soudu neoznámil a taková změna nebyla známa ani jeho obhájci, použil soud fikci doručení (§ 64 odst. 2 tr. ř.) a veřejné zasedání o odvolání bylo konáno v jeho nepřítomnosti, když veřejné zasedání o odvolání nelze konat v nepřítomnosti obviněného toliko tehdy, je-li jeho přítomnost pro rozhodnutí soudu nezbytná a v případě, kdy je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Protože tyto okolnosti zjevně naplněny nebyly, nic odvolacímu soudu nebránilo konat veřejné zasedání o odvolání v nepřítomnosti obviněného. Státní zástupce proto navrhl, aby bylo dovolání jako zjevně neopodstatněné odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

Protože námitky obviněného jsou způsobilé založit přezkumnou povinnost dovolacího soudu v rámci uplatněného důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., Nejvyšší soud se jimi zabýval a zjistil, že jim nelze přisvědčit, protože ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání porušena nebyla.

V trestním spise Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 16 T 37/2005 je na č. l. 131 zásilka do vlastních rukou obsahující vyrozumění o veřejném zasedání Krajského soudu v Hradci Králové, které se bude konat dne 17. 1. 2006 ve 14:00 hod., o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 8. 2005, sp. zn. 16 T 37/2005. Na této zásilce adresované P. Z., je doručujícím orgánem uvedeno, že adresát nebyl zastižen, zásilka byla dne 22. 12. 2005 uložena a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Toto je potvrzeno poštovním razítkem z téhož dne, jménem a podpisem doručovatelky. Tato zásilka byla doručujícím orgánem dne 9. 1. 2006 vrácena zpět Krajskému soudu v Hradci Králové s tím, že adresát si ji nevyzvedl. Na č. l. 22 trestního spisu obviněný jako adresu pro doručování uvedl stejnou adresu, na kterou mu bylo doručováno také vyrozumění o konání veřejného zasedání odvolacího soudu.

Podle § 64 odst. 2 tr. ř. nebyl-li adresát zásilky, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování.

Protože obviněný uvedenou adresu označil pro účely doručování a úložní lhůta skončila dne 2. 1. 2006, odvolací soud správně vycházel z fikce doručení vyrozumění o veřejném zasedání obviněnému tohoto dne, a protože tomu nebránily žádné zákonné podmínky, v souladu se zákonem konal veřejné zasedání v nepřítomnosti obviněného. S ohledem na doručování na obviněným pro tento účel udanou adresu, je pak bez významu, že se nezdržoval v místě doručování, což dokládá čestným prohlášením dalších osob. Navíc při vědomí, že je proti němu vedeno trestní stíhání a že podal odvolání proti rozsudku soudu I. stupně, musel očekávat nařízení veřejného zasedání odvolacího soudu. Přesto se však v době od 20. 12. 2005 až do 10. 1. 2006, tj. 21 dní, bez jakéhokoliv opatření nezdržoval v místě doručování, a i když mu ze strany soudu byla k tomu dána možnost, sám se tímto svým jednání zbavil možnosti osobní účasti u veřejného zasedání konaného o odvolání a využití svých procesních práv.

Na základě uvedených důvodů bylo dovolání obviněného odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš