7 Tdo 1407/2007
Datum rozhodnutí: 12.12.2007
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1407/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. prosince 2007 o dovolání obviněného D. Č., které podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. července 2007, sp. zn. 14 To 424/2007, který rozhodoval jako soud stížnostní v trestní věci vedené u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 0 Pp 210/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburku rozhodl usnesením ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 0 Pp 210/2004, že obviněný podle § 64 odst. 1 tr. zák. vykoná zbytek trestu odnětí svobody v trvání 537 dnů, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2001, sp. zn. 7 T 103/2001, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn usnesením Okresního soudu v Nymburku ze dne 15. 12. 2004. Proti tomuto usnesení podal obviněný D. Č. stížnost, kterou Krajský soud v Praze usnesením ze dne 24. července 2007, sp. zn. 14 To 424/2007, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. července 2007, sp. zn. 14 To 424/2007, podal obviněný D. Č. prostřednictvím svého obhájce dovolání s tím, že je přípustné podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. a že se opírá o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný namítl, že nebylo nutné, aby Okresní soud v Nymburku rozhodl, že má vykonat zbytek trestu. Uvedl, že zvažuje podat návrh na povolení obnovy řízení v trestní věci, která byla pravomocně skončena trestním příkazem, kterým byl ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody uznán vinným. Obviněný proto navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené usnesení a sám rozhodl tak, že se rozhodnutí o podmíněném propuštění ponechává v platnosti, případně, aby zrušil také rozhodnutí soudu prvního stupně a přikázal mu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že dovolání obviněného není přípustné, protože usnesení, kterým bylo podle § 64 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto, že se vykoná zbytek trestu odnětí svobody, není rozhodnutím ve věci samé uvedeným v ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. Navrhla proto, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) h) tr. ř. jsou taxativně uvedena rozhodnutí, která zákon považuje za rozhodnutí ve věci samé a proti nimž je přípustné dovolání.

Usnesení, kterým bylo podle § 64 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto, že se vykoná zbytek trestu odnětí svobody, není rozhodnutím uvedeným v ustanovení § 265a odst. 2 pod písm. a) až g) tr. ř., a proto usnesení, kterým byla zamítnuta stížnost proti tomuto rozhodnutí není rozhodnutím, které lze napadnout dovoláním. Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, není-li přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného D. Č. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., protože není přípustné, a učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2007

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek