7 Tdo 1402/2010
Datum rozhodnutí: 24.11.2010
Dotčené předpisy: § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., § 9 odst. 2 tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák.7 Tdo 1402/2010-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. listopadu 2010 dovolání obviněné E. R. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 9 To 241/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 329/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněné E. R. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 2 T 329/2009, byla obviněná E. R. uznána vinnou pod bodem 1) trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a pod bodem 2) trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. Za tyto trestné činy byla odsouzena takto:

Podle § 250b odst. 3 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnném trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců za trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. a za sbíhající se trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zák., kterým byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. 9. 2005, č. j. 2 T 182/2005-50, v právní moci dnem 4. 10. 2005. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. byla pro výkon uloženého trestu odnětí svobody zařazena do věznice s dozorem.

Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. 9. 2005, č. j. 2 T 182/2005-50, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Dále byla obviněná odsouzena podle § 250 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zákona k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dva a půl roku za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 3 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a za sbíhající se trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterým byla uznána vinnou rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2008, č. j. 3 T 87/2007-347, v právní moci ohledně obviněné E. R. dnem 26. 3. 2008, a za sbíhající se trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterým byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 4. 2007, č. j. 2 T 96/2007-15, v právní moci dnem 22. 5. 2007. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byla pro výkon trestu odnětí svobody zařazena do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněné uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let.

Současně byl zrušen výrok o trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců se zařazením do věznice s dozorem z pravomocného rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2008, č. j. 3 T 87/2007-347, a dále byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 4. 2007, č. j. 2 T 96/2007-15, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený M. K. odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Odvolání obviněné E. R. proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 9 To 241/2010, podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné.

Proti tomuto usnesení podala obviněná E. R. prostřednictvím své obhájkyně JUDr. Ladislavy Palatinové dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g), h) a k) tr. ř., v němž navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 9 To 241/2010, a aby poté podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla v písemném vyjádření, aby dovolací soud dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. jako dovolání, které bylo podáno opožděně.

Nejvyšší soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 9 To 241/2010 bylo doručeno obviněné E. R. dne 12. 8. 2010, její tehdejší obhájkyni JUDr. Miroslavě Ohlídalové, advokátce se sídlem v Prostějově, Žižkovo nám. 19, dne 11. 8. 2010. Obviněná E. R. podala dovolání v pátek dne 15. 10. 2010 prostřednictvím pošty (č. l. 247 spisu).

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. platí, že jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Z ustanovení § 265e odst. 3 tr. ř. vyplývá, že lhůta pro podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout. Podle § 265e odst. 4 tr. ř. není přípustné navrácení lhůty k podání dovolání.

Lhůta k podání dovolání počala běžet dne 12. 8. 2010 a uplynula vzhledem k počítání lhůt podle § 60 odst. 2 tr. ř. dne 12. 10. 2010, přičemž tento den připadl na úterý a byl pracovním dnem. Dovolání podané dne 15. 10. 2010 bylo proto podáno opožděně.

Nejvyšší soud dovolání obviněné E. R. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., protože bylo podáno opožděně. Rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2010


Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek