7 Tdo 139/2013
Datum rozhodnutí: 06.03.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.7 Tdo 139/2013-II-40 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. 3. 2013, konaném o dovolání obviněného M. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp zn. 3 T 35/2012, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. S. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


Obviněný M. S. vykonává trest odnětí svobody na tři a půl roku, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 3 T 35/2012 uložen za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stadiu přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2013, sp. zn. 7 Tdo 139/2013-I, byly z podnětu dovolání obviněného zrušeny rozsudky obou soudů, tj. jak rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 5 To 283/2012, tak rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 3 T 35/2012, s tím, že Okresnímu soudu v Chomutově bylo přikázáno věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Vzhledem k výsledku dovolacího řízení již není reálné, že by v dalším řízení mohlo být na skutek aplikováno ustanovení § 283 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, a skutek bude moci být nejspíše posouzen jen podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku.

Zrušením rozsudků obou soudů odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutno rozhodnout o vazbě (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení není na straně obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl tak, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 6. března 2013 Předseda senátu: JUDr. Petr Hrachovec