7 Tdo 1362/2010
Datum rozhodnutí: 03.11.2010
Dotčené předpisy: § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. ř., § 9 odst. 2 tr. zák., § 257 odst. 1 tr. zák.7 Tdo 1362/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. listopadu 2010 o dovolání obviněného E. G. , proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. 14 To 234/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 1 T 32/2008, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného E. G. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 22. 7. 2009, sp. zn. 1 T 32/2008, byl obviněný E. G. uznán vinným pod bodem I) rozsudku trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 r. zák. a pod bodem II) 1, 4 rozsudku trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy a za trestné činy poškozování (správně má být porušování ) domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák., loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. spáchané ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., za které byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. 13 T 183/2007, byl obviněný odsouzen podle § 234 odst. 1 tr. zák. za užití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyřicetišesti měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. 13 T 183/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost společně a nerozdílně s obviněným J. M. uhradit škodu poškozené Soukromé školní jídelně, s. r. o., se sídlem Tábor, Sokolovská 2417, ve výši 822,- Kč. Poškození, jímž nebyl přiznán nárok na náhradu škody, byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Obviněný byl dále podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn obžaloby Okresního státního zastupitelství v Táboře ze dne 21. 3. 2008, pro skutky kvalifikované jako pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák.

Proti tomuto rozsudku podali odvolání obviněný proti výrokům o vině a trestu odsuzující části rozsudku a státní zástupce proti zprošťujícímu výroku a výroku o trestu v neprospěch obviněného. Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře usnesením ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. 14 To 234/2009, zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného i státního zástupce jako nedůvodná.

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. 14 To 234/2009 , podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., aniž by jej jakkoliv odůvodnil.

Nejvyšší státní zástupkyně uvedla, že dovolání obviněného E. G. nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podle něhož musí být v dovolání uvedeno vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 4 tr. ř.), též proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá. Za dané situace bylo povinností předsedy senátu soudu prvního stupně, aby podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obviněného E. G., respektive jeho obhájkyni Mgr. Janu Macháčkovou, k odstranění vad dovolání, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tuto lhůtu je předseda senátu povinen zároveň obviněnému a jeho obhájci stanovit, a aby podle téhož zákonného ustanovení obviněného a obhájce upozornil, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Pokud by obviněný E. G. a obhájkyně Mgr. Jana Macháčková na řádně formulovanou a doručenou výzvu předsedy senátu soudu prvního stupně nereagovali ve stanovené lhůtě potřebným způsobem, respektive po stanovené lhůtě dvou týdnů, navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl dovolání obviněného E. G. s odůvodněním, že nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. Zároveň souhlasila s projednáním věci v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací zjistil, že dovolání je přípustné a bylo podáno u příslušného soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. ř., bylo podáno proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. a bylo podáno oprávněnou osobou podle § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.

Dále se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda podané dovolání splňuje zákonem požadované náležitosti. Podle § 265f odst. 1 tr. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 3 tr. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Podle § 265h odst. 1 tr. ř. nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Nejvyšší soud posoudil dovolání obviněného E. G. podané prostřednictvím obhájkyně Mgr. Jany Macháčkové a zjistil, že nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., neboť obviněný podal dovolání v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájkyně, aniž by jej jakkoliv odůvodnil. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že obhájkyně obviněného Mgr. Jana Macháčková byla v souladu s § 265h odst. 1 tr. ř. vyzvána Okresním soudem v Táboře k doplnění dovolání ve lhůtě 10-ti dnů (správně však měla být stanovena lhůta dvou týdnů) s upozorněním, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. (č. l. 949 spisu) . Výzva k odstranění vad dovolání byla doručena obhájkyni obviněného dne 24. 5. 2010 (č. l. 949 verte). Obhájkyně obviněného však dovolání nedoplnila a vady dovolání neodstranila.

Protože dovolání obviněného nesplňuje náležitosti obsahu dovolání, Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., a učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. listopadu 2010 Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek