7 Tdo 134/2009
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 134/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 11. února 2009 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného L. F., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2008, sp. zn. 8 To 241/2008, který rozhodoval jako soud druhého stupně v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 10 Nt 257/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 4. 2. 2008, sp. zn. 10 Nt 257/2007, podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítl návrh obviněného L. F. na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. 1 T 11/2006.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 2. 6. 2008, sp. zn. 8 To 241/2008, stížnost obviněného podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítl.

Proti usnesení soudu druhého i prvního stupně podal obviněný prostřednictvím obhájkyně dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť se domnívá, že rozhodnutí obou soudů spočívají na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V úvodu nejprve v krátkosti konstatoval obsah odůvodnění rozhodnutí soudů. Poté se zabýval ustanovením § 278 odst. 1 tr. ř. Namítl, že Okresní soud Plzeň-město i Krajský soud v Plzni nesprávně právně posoudily jeho návrh na povolení obnovy řízení, neboť zamítly jeho návrhy na provedení důkazů, které údajně směřovaly k prokázání jeho neviny a tyto důkazy hodnotily, aniž by je provedly. Tento postup považuje obviněný za nesprávný. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2008, sp. zn. 8 To 241/2008, jakož i usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. 2. 2008, sp. zn. 10 Nt 257/2007, a aby tomuto soudu přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněného uvedl, že dovolání není přípustné, neboť soud druhého stupně nerozhodoval ve věci samé, jak to vyplývá z ustanovení § 265a odst. 1, 2 tr. ř. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud České republiky podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné odmítl.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští, přičemž v § 265a odst. 2 písm. a) až písm. h) tr. ř. jsou taxativně vypočtena rozhodnutí, která je možno považovat za rozhodnutí ve věci samé. Jsou jimi:

rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

usnesení o zastavení trestního stíhání,

usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

usnesení o schválení narovnání, nebo

rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Usnesením Okresního soudu Plzeň-město byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení. Jde o takové rozhodnutí, které nelze podřadit pod žádný z typů rozhodnutí, jak jsou uvedeny v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. Z toho důvodu ani usnesení Krajského soudu v Plzni není rozhodnutím uvedeným v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Napadené usnesení tudíž není rozhodnutím ve věci samé, a není tak proti němu přípustné dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2002 sp. zn. 3 Tdo 438/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, číslo sešitu 7 8/2003).

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, neboť není přípustné, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš