7 Tdo 1331/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1331/2005-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 10. 2005 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. V. C., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 4 To 277/2004, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 155/2003, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Ing. V. C. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. V. C. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. 3 T 155/2003, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 4 To 277/2004.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1331/2005-I, byly oba uvedené rozsudky ohledně obviněného Ing. V. C. zrušeny s tím, že Městskému soudu v Brně bylo přikázáno, aby věc obviněného Ing. V. C. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Tím odpadl podklad, na němž obviněný Ing. V. C. vykonává trest odnětí svobody. Za těchto okolností bylo třeba, aby Nejvyšší soud rozhodl o vazbě obviněného podle § 265l odst. 4 tr. ř.

V původním řízení konaném před Městským soudem v Brně jako soudem prvního stupně a před Krajským soudem v Brně jako odvolacím soudem obviněný Ing. V. C. nebyl ve vazbě. Žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. nevyvstal ani ve stádiu po zrušení rozsudků obou soudů v dovolacím řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný Ing. V. C. se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. října 2005Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec