7 Tdo 1317/2010
Datum rozhodnutí: 15.02.2011
Dotčené předpisy: § 67 tr. ř.7 Tdo 1317/2010-II. -49

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 15. února 2011 ve veřejném zasedání o dovolání nejvyšší státní zástupkyně , které podala v neprospěch obviněného D. Ř. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 6 To 33/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 T 4/2009, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný D. Ř. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 2. 2011, 7 Tdo 1317/2010-I., byl podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušen v celém rozsahu rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 6 To 33/2010 Podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla současně zrušena další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud přikázal Vrchnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný D. Ř. v současné době vykonává ve Vazební věznici v L. trest odnětí svobody v trvání sedm a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, který mu byl uložen rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 6 To 33/2010. V důsledku kasačního rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky není výše uvedený rozsudek v právní moci a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Při rozhodování o vazbě je vázán podmínkami uvedenými v § 68 tr. ř. a důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. Nejvyšší soud zjistil, že v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 T 4/2009 byl obviněný vzat do vazby usnesením soudce Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 0 Nt 3128/2009, podle § 68 odst. 1 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písm. a) a b) tr. ř. s tím, že vazba trvala od 16. 2. 2009 od 15.30 hod. Vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř. soud spatřoval v důvodné obavě, že obviněný se při pobytu na svobodě bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání. Soud zjistil, že obviněný je svobodný, není vázán na místo faktického pobytu a pohybuje se po celém území České republiky. Navíc obviněnému hrozilo uložení vysokého trestu. Důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. soud shledal v obavě, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky. Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 0 Nt 4223/2009, byl obviněný podle § 72 odst. 3 tr. ř. propuštěn z vazby na svobodu, když soud přijal podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. jeho písemný slib. Podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. ř. současně stanovil nad obviněným dohled probačního úředníka. Rozhodnutí o vazbě učinil v době, kdy u obviněného byl dán důvod vazby jen podle § 67 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud po slyšení obviněného ve veřejném zasedání neshledal u obviněného důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto podle § 265 l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný D. Ř. nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 15. února 2011

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek