7 Tdo 1265/2005
Datum rozhodnutí: 06.10.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1265/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 6. října 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného M. L., které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 5 To 564/2004, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 126/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 5 To 564/2004, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného, které podal proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2004, sp. zn. 10 T 126/2003.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný přímo u Nejvyššího soudu dovolání.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř., jestliže se doručuje rozhodnutí jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Podle § 265e odst. 3 tr. ř. lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Jak vyplývá z trestního spisu, bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu doručeno obhájkyni obviněného JUDr. E. P. dne 25. 2. 2005 a obviněný si zásilku obsahující toto usnesení osobně převzal dne 14. 3. 2005 poté, co tato zásilka určená do vlastních rukou obviněného, byla dne 25. 2. 2005 uložena na poště.

Podle § 64 odst. 2 tr. ř. nebyl-li adresát zásilky, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování.

V daném případě byla zásilka s usnesením odvolacího soudu doručována na obviněným uvedenou adresu pro účely doručování V., B., a nejednalo se o zásilku, jejíž uložení je vyloučeno ustanovením § 64 odst. 4 tr. ř. Byla-li proto zásilka určená do vlastních rukou obviněného, obsahující usnesení odvolacího soudu, doručována na obviněným pro tento účel označenou adresu, a pro nezastižení obviněného byla dne 25. 2. 2005 uložena, považuje se ve smyslu výše uvedeného § 64 odst. 2 tr. ř. za doručenou dnem 7. 3. 2005. Ve smyslu § 265e odst. 1, 2 tr. ř. byl tak posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání den 9. 5. 2005.

Ač tedy obviněný udělil Mgr. J. O. plnou moc k sepsání a podání dovolání již dne 25. 3. 2005, bylo dovolání dáno na poštu a adresováno Nejvyššímu soudu až dne 16. 5. 2005, jeden týden po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání dovolání podle § 265e odst. 1 tr. ř., tj. opožděně.

Dovolání obviněného bylo tedy podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnuto, protože bylo podáno opožděně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš