7 Tdo 1253/2008
Datum rozhodnutí: 03.12.2008
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1253/2008-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 3. prosince 2008 v Brně v neveřejném zasedání konaném o dovoláních obviněných JUDr. V. K., Mgr. I. Č. a P. B. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 7 To 22/2008, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 54 T 5/2007, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř., § 68 odst. 1 tr. ř., z důvodu § 67 písm. a) tr. ř., se obvinění JUDr. V. K., Mgr. I. Č. a P. B. b e r o u d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

V neveřejném zasedání o dovoláních obviněných dne 3. 12. 2008 Nejvyšší soud rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil v celém rozsahu jak napadené usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 7 To 22/2008, tak i předcházející rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 54 T 5/2007, a to ohledně všech tří obviněných. Současně byla zrušena i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, která tím pozbyla podkladu. Soudu I. stupně bylo přikázáno, aby věc všech tří obviněných znovu projednal a rozhodl.Podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.Zrušeným rozsudkem soudu I. stupně byli všichni tři obvinění uznáni vinnými přípravou trestného činu vraždy podle § 7 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a shodně odsouzeni k trestu odnětí svobody podle § 219 odst. 2 tr. zák. v trvání dvanácti roků. Protože v současné době jsou obvinění ve výkonu tohoto trestu odnětí svobody a zrušením rozhodnutí soudů obou stupňů pozbyl další výkon trestu podklad, bylo ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. nutno rozhodnout o tom, zda se obvinění berou do vazby.Obvinění jsou i po zrušujícím rozhodnutí Nejvyššího soudu nadále stíháni pro přípravu zvlášť závažného trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a nadále jim hrozí trest odnětí svobody ve výměře až dvanácti let. Tato hrozba vysokým trestem zakládá u nich důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř., když je důvodná obava, že by mohli uprchnout nebo se skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnuli.Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš