7 Tdo 124/2011
Datum rozhodnutí: 09.03.2011
Dotčené předpisy: § 8 odst. 1 tr. zák., § 221 odst. 1 tr. zák., § 202 odst. 1 tr. zák.7 Tdo 124/2011 - 35

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. března 2011 o dovolání obviněného PhDr. T. P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 3 To 658/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 T 3/2007, t a k t o:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného PhDr. T. P. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2009, sp. zn. 12 T 3/2007, byl obviněný PhDr. T. P. uznán vinným pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 221 odst. 1 tr. zák. a trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 221 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu osmnácti měsíců. Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání proti všem jeho výrokům. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 3 To 658/2009, podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněného jako nedůvodné.

Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., tedy že v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Naplnění tohoto dovolacího důvodu spatřuje v tom, že mu měl být uložen souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák. Poukázal na to, že kromě této trestní věci byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 4 T 58/2008, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. 9 To 370/2009, za jiný skutek, který se stal dne 14. 11. 2006. Krajský soud v Ostravě měl rozhodnout o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2009, sp. zn. 12 T 3/2007, rozsudkem a uložit mu souhrnný trest, protože o odvolání rozhodoval dne 20. 10. 2009, tedy v době, kdy nabyl právní moci rozsudek v jiné trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 4 T 58/2008.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, případně aby za podmínek § 265m odst. 1 tr. ř. sám rozhodl ve věci rozsudkem.

K podanému dovolání se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně. Uvedla, že obviněný PhDr. T. P. se dopustil skutku, který byl předmětem rozhodování v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 T 3/2007, dne 5. 10. 2006 v době kolem 20.00 hodin. V trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 4 T 58/2008 obviněný spáchal skutek dne 14. 11. 2006. Dne 26. 3. 2009 byl vyhlášen první odsuzující rozsudek v této trestní věci. Trestné činy byly totiž spáchány dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za některý z těchto trestných činů. Krajský soud v Ostravě rozhodoval o odvolání obviněného v trestní věci Okresního soudu v Ostravě vedené pod sp. zn. 12 T 3/2007 dne 20. 10. 2009, tedy poté, co dne 2. 9. 2009 nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 4 T 58/2008, proto měl ve věci uložit souhrnný trest. Dovolání obviněného je podle nejvyšší státní zástupkyně důvodné.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 3 To 658/2009, a aby přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky, který je v řízení o dovolání vázán vymezením důvodu dovolání, shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Námitku obviněného nelze podřadit pod důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., a proto se jí nezabýval.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného PhDr. T. P. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2011

Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek