7 Tdo 1228/2003
Datum rozhodnutí: 06.11.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1228/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. 11. 2003 o dovolání obviněného R. J., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 7 To 40/01, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 T 23/2000 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného R. J. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný R. J. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 7 To 40/01, jímž bylo rozhodnuto mimo jiné o jeho odvolání a o odvolání státního zástupce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. 56 T 23/2000.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Pro posouzení přípustnosti dovolání je významné, že tento mimořádný opravný prostředek byl do trestního řádu zaveden zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002. Z toho vyplývá, že dovolání je přípustné za předpokladu, že všechny podmínky pro jeho podání nastaly za účinnosti tohoto zákona, tedy v době od 1. 1. 2002. V posuzovaném případě nabyl rozsudek Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího právní moci dnem vyhlášení, tj. 18. 10. 2001. Právní moc napadeného rozsudku tedy nastala před tím, než zákon č. 265/2001 Sb. vstoupil v účinnost. V přechodných ustanoveních tohoto zákona není žádné ustanovení, které by připouštělo aplikaci ustanovení o dovolání i na rozhodnutí, která nabyla právní moci před účinností uvedeného zákona. Pouze takové výslovné ustanovení by v uvažovaném ohledu bylo podkladem pro odchylku od zásady, že řízení se koná podle trestního řádu účinného v době řízení. V době, kdy řízení bylo ve stadiu, v němž napadený rozsudek nabyl právní moci, byly přípustné jako mimořádné opravné prostředky jen stížnost pro porušení zákona a obnova řízení, nikoli též dovolání.

Nejvyšší soud proto nepřípustné dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

Právní názor vyslovený v tomto usnesení ohledně přípustnosti dovolání je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (viz č. 31/2002 Sb. rozh. tr.) a Ústavního soudu (viz usnesení č. 18 ve svazku 26 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, C. H. Beck).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec