7 Tdo 1211/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1211/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 25. listopadu 2003 v neveřejném zasedání v Brně o dovolání obviněného P. B., které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 6 To 78/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 19 T 32/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 19 T 32/2002, byl obviněný uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., protože dne 29. 10. 2001 v H., okr. O., odmítl vrátit svářečku CO2 zn. Einhell, kterou měl zapůjčenou od F. Z. a kterou měl vrátit do 19. 10. 2001, což neučinil, tuto si ponechal pro vlastní potřebu a způsobil tak majiteli J. Z. škodu ve výši 11.130,- Kč. Za to byl podle § 248 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody na 6 měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 16 měsíců. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. bylo obviněnému také uloženo, aby v průběhu zkušební doby podle svých sil nahradil škodu způsobenou trestným činem.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 6 To 78/2003, odvolání obviněného proti rozsudku soudu I. stupně podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodů § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný namítá, že nebyla jednoznačně prokázána jeho vina, když výpovědi H. Z. a J. K. jako osob blízkých F. Z. (býv. manželka a její matka), byly hodnoceny jako věrohodné a prokazující vinu, ačkoliv byly smyšlené, nepřesné a zaujaté ve prospěch F. Z. Naopak výpovědi svědků J. M. a J. B., které podporovaly jeho obhajobu, byly označeny za nevěrohodné. Soudu také vytýká, že neprověřoval o jaký svářecí přístroj se jednalo, když jediným dokladem existence přístroje pro ocenění znalcem byl záruční list, který si však poškozený mohl opatřit kdykoliv a nepotvrzoval vlastnictví ani stáří přístroje, což jsou věci rozhodné pro určení jeho ceny. Do současné doby, že také nebylo prokázáno, kde se svářecí přístroj zn. Einhell nachází. Byl tak podle jeho názoru uznán vinným přestože jeho vina nebyla jednoznačně prokázána a v jeho prospěch svědčí řada nejasností. Navrhl proto, aby byl rozsudek okresního soudu zrušen a věc vrácena tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve vyjádření k dovolání uvedl, že námitky obviněného polemizují se skutkovým zjištěním, vytýká pochybení spočívající v § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a dovolání tak směřuje výhradně ke změně skutkových zjištění o jejichž přehodnocení dovolatel usiluje. Navrhl proto, aby bylo dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnuto, protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Obviněným uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, spočívá-li napadené rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci tohoto dovolacího důvodu lze proto zejména namítat, že soudem zjištěný skutek nenaplňuje všechny zákonné znaky daného trestného činu, že jde o trestný čin jiný anebo dané jednání není vůbec trestným činem. Tento dovolací důvod nenaplňují námitky týkající se správnosti hodnocení důkazů soudem nebo neúplnosti dokazování, protože tyto nesměřují proti právnímu posouzení skutku, ale proti správnosti skutkových zjištění samotných, která byla podkladem právního posouzení. Dovolaní není dalším odvolaním a v rámci dovolacího řízení jako řízení o mimořádném opravném prostředku je skutek zjištěný soudy nižšího stupně pro dovolací soud závazný. Nemůže jej měnit ale posuzovat pouze z hlediska správnosti jeho právního posouzení, a to pouze z hlediska námitek dovolatele.

Z výše uvedeného obsahu dovolání obviněného však vyplývá, že jeho námitky směřují výhradně proti hodnocení důkazů soudem s tím, že nebyla spolehlivě prokázána jeho vina. To se týká i námitky ohledně ceny svářecího přístroje, kdy obviněný nenamítá, že cena (a tím i výše škody) byla zjištěna v rozporu s ustanovením § 89 odst. 12 tr. zák., ale zpochybňuje dostatečnost a věrohodnost důkazů prokazujících typ a stáří svářecího přístroje, které byly také podkladem pro zpracování znaleckého posudku o jeho ceně. Tyto námitky zpochybňující správnost skutkových zjištění, ale uplatněný dovolací důvod nenaplňují.Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš