7 Tdo 1177/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1177/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. 10. 2003 o dovolání, které podal obviněný R. M., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 1. 2003, sp. zn. 7 To 498/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 4 T 97/2002 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného R. M. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 11. 9. 2002, sp. zn. 4 T 97/2002, byl obviněný R. M. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dvě léta, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu stanovenou podle § 59 odst. 1 tr. zák. na tři léta.

Z podnětu odvolání obviněného a státního zástupce byl rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 1. 2003, sp. zn. 7 To 498/2002, rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku podle § 258 odst. 1 písm. b), e) tr. ř. v celém rozsahu zrušen a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněný byl uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dvě léta, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem.

Podle zjištění Krajského soudu v Ostravě se obviněný trestného činu dopustil tím, že dne 22. 12. 2001 v K. pod O., okr. F.-M., v prodejně potravin obchodní společnosti J., s. r. o., v úmyslu zmocnit se peněz uchopil zezadu pod krkem prodavačku R. K., kterou povalil na zem, a vkleče ji několikrát udeřil do zad, přičemž ničeho neodcizil, neboť v dalším jednání mu zabránil Ing. S. J., který uslyšel volání prodavačky o pomoc a vstoupil do prodejny.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal obviněný prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání. Zaměřil je proti výroku o vině a odkázal v něm na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že úmysl zmocnit se peněz nebyl provedenými důkazy spolehlivě prokázán a že jeho jednání lze posoudit jako trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. Vytkl, že ač písemný znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie nebyl úplný, poněvadž přesvědčivě nereagoval na všechny otázky, týkající se jeho duševního stavu, byl v hlavním líčení toliko čten. Navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a aby tomuto soudu přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo ve skutečnosti podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z dikce citovaného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat výlučně vady právní. V mezích tohoto dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též "jiné nesprávné hmotně právní posouzení". Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva. Současně platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř., nestačí jen formální odkaz na příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Z obsahu podaného dovolání vyplývá, že obviněný uplatnil toliko námitky, které směřovaly proti rozsahu dokazování, proti způsobu, jakým byly hodnoceny provedené důkazy, a proti správnosti skutkových zjištění, která učinil Okresní soud ve Frýdku?Místku a z nichž v podstatě vycházel v napadeném rozsudku i Krajský soud v Ostravě. Vyjádřil přesvědčení, že nebyly provedeny důkazy, na základě nichž by bylo možno učinit spolehlivý závěr o jeho vině trestným činem loupeže. Vytkl zejména, že soudy pochybily, opřely-li svá skutková zjištění o jeho výpověď z přípravného řízení, v níž uvedl, že se činu dopustil proto, že chtěl odcizit nějaké peníze, ačkoliv ji žádný další důkaz nepodporuje. Uvedl, že tuto jeho výpověď bylo třeba hodnotit v kontextu s lékařskými zprávami jeho ošetřujících lékařů psychiatrů, což však soudy neučinily. Písemný znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie vypracovaný MUDr. T. V. podle dovolatele na všechny rozhodné okolnosti dostatečně nereaguje, není úplný, a proto neměl být toliko čten.

Je evidentní, že smyslem námitek dovolatele bylo zpochybnění skutkového zjištění, že se útoku vůči poškozené dopustil v úmyslu zmocnit se peněz. Obviněný tak dovolání založil na skutkových námitkách, jimiž se primárně domáhal změny skutkových zjištění, a následně ze změny skutkových zjištění vyvozoval, že se trestného činu loupeže nedopustil. Vůči právnímu posouzení skutku, jak byl zjištěn soudem, žádnou konkrétní námitku neuplatnil. Vady, které napadenému rozsudku a předcházejícímu řízení vytýkal, mají povahu vad skutkových, resp. procesně právních, nikoliv hmotně právních.

Ačkoli tedy obviněný formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., uplatnil námitky skutkové, které nejsou způsobilé nejen tento dovolací důvod, ale ani žádný jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř. obsahově naplnit. Protože dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadený rozsudek a řízení, jež mu předcházelo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vypracovala:

JUDr. Věra Kůrková