7 Tdo 117/2009
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy: § 35 odst. 1, 2 tr. zák.
7 Tdo 117/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedaní dne 11. 2. 2009 o dovolání, které podal obviněný F. J. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 4 To 119/2008, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 5 T 67/2007, takto:

Podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 12. 10. 2007, sp. zn. 5 T 67/2007, byl obviněný F. J. uznán vinným pomocí k pěti trestným činům úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. (body 1-4, 6 rozsudku), trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. (bod 7 rozsudku) a organizátorstvím trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. a) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. (bod 8 rozsudku). Ohledně pomoci k trestným činům úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250 odst. 1, 3 tr. zák. uvedeným v bodech 1 - 3 bylo podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu ve vztahu k rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 21 T 61/2006. Ohledně pomoci k trestným činům úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250 odst. 1, 3 tr. zák. uvedeným v bodech 4, 6 bylo podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu ve vztahu k rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 57/2005. Za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. uvedený v bodě 7 byl obviněnému uložen podle § 250 odst. 2 tr. zák. nepodmíněný trest odnětí svobody na osm měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. l tr. ř. byla obviněnému F. J. uložena povinnost k náhradě škody. Podle § 226 písm. b) tr. ř. byl obviněný F. J. zproštěn části obžaloby podané pro pomoc k dalšímu trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. Kromě toho bylo rozsudkem rozhodnuto ohledně dalších šesti obviněných.

O odvoláních, která podali mimo jiné obviněný F. J. proti výroku o uložení trestu a státní zástupce v neprospěch tohoto obviněného proti celému výroku o trestu a proti zprošťujícímu výroku, bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 4 To 119/2008. Z podnětu odvolání státního zástupce byl v rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně zrušen ohledně obviněného F. J. celý výrok o trestu a zprošťující výrok a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo nově rozhodnuto tak, že za pomoc ke čtyřem trestným činům pomoci k úvěrovému podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. uvedeným v bodech 1 - 4 výroku o vině byl obviněnému uložen podle § 250 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody na tři roky, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou, přičemž byl zrušen výrok o souhrnném společném trestu v rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 21 T 61/2006, a další obsahově navazující rozhodnutí, ohledně pomoci k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. uvedenému v bodě 6 výroku o vině bylo podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu ve vztahu k rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 75/2005, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 6. 2007, sp. zn. 4 To 125/2007, za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. uvedený v bodě 7 výroku o vině a organizátorství trestného činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. a) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. uvedeného v bodě 8 výroku o vině byl obviněnému uložen podle § 250 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. l tr. zák. úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody na jeden rok, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou, a podle § 226 písm. c) tr.ř. byl obviněný zproštěn části obžaloby pro pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. l písm. c) tr. zák., § 250b odst. 1, 3 tr. zák. Odvolání, které podal obviněný F. J., bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto. Kromě toho bylo rozhodnuto o odvoláních podaných ohledně dalších obviněných.

Obviněný F. J. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Napadl výrok o trestu. Odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. l písm. g) tr. ř. Namítl, že tak jak bylo napadeným rozsudkem rozhodnuto o trestu, mu za týž skutek byly uloženy tresty ve dvou rozsudcích. Z obsahu dovolání je patrno, že tím měl na mysli skutek, pro který byl odsouzen ve věci Okresního soudu v Novém Jičíně sp.zn. 4 T 68/2005. Obviněný F. J. se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud ohledně něho zrušil napadený rozsudek a aby Krajskému soudu v Ostravě přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Pokud by napadený rozsudek znamenal dvojí uložení trestu za jeden a týž skutek obviněného, šlo by o jiné nesprávné hmotně právní posouzení (tj. jiné, než je nesprávné právní posouzení skutku) ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. l písm. g) tr. ř. Proto Nejvyšší soud akceptoval obsah námitky uplatněné v dovolání obviněného jako námitky, které spadají pod dovolací důvod podle citovaného ustanovení, a meritorně se jimi dále zabýval.

Nejvyšší soud ovšem shledal, že dovolání je zjevně neopodstatněné.

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě rozhodně nebyl založen stav, při kterém by obviněnému F. J. byly za jeden skutek uloženy tresty dvěma různými rozsudky.

Ve věci Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 4 T 68/2005 byl obviněný pravomocně odsouzen trestním příkazem (nikoli rozsudkem, jak obviněný nepřesně uvedl v dovolání) ze dne 24. 5. 2005, a to pro skutek spáchaný dne 12. 1. 2005. Výrok o vině a trestu v tomto trestním příkaze byl podle § 37a tr. zák. zrušen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 75/2005, s tím, že výrok o vině byl z citovaného trestního příkazu převzat do nového výroku o vině, který je obsahem rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 75/2005, a obviněnému byl tímto rozsudkem uložen společný trest jak za útok, jímž byl původně uznán vinným uvedeným trestním příkazem, tak za útoky, jimiž byl dále uznán vinným citovaným rozsudkem. Tím byl zachován stav, při kterém byl obviněnému za skutek, jímž byl původně uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 T 68/2005, uložen jeden trest jedním rozsudkem.

Tento stav nebyl dotčen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 21 T 61/2006, ve vztahu k němuž Krajský soud v Ostravě obviněnému napadeným rozsudkem uložil souhrnný trest, a v důsledku toho nebyl uvedený stav dotčen ani napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 21 T 61/2006, byl podle § 37a tr. zák. zrušen jednak výrok o vině a trestu v rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 5 T 173/2004, jednak výrok o vině a trestu v rozsudku v rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 4 T 108/2004, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2006, sp. zn. 4 To 5/2005, a obviněný byl nově uznán vinným a odsouzen pro devět útoků spáchaných v době od 3. 10. 2003 do 14. 1. 2004. Trest, který byl obviněnému uložen ve věci Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 4 T 108/2004, byl souhrnným trestem uloženým ve vztahu k rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 5 T 173/2004. Obsahem žádného z uvedených rozsudků nebyl výrok o vině útokem, který obviněný spáchal dne 12. 1. 2005 a pro který byl uznán vinným původně trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 T 68/2005, a později po zrušení tohoto trestního příkazu nově rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 75/2005.

Pro úplnost je třeba dodat, že útoky, jimiž byl obviněný F. J. uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 12. 10. 2007, sp. zn. 5 T 67/2007, a za které mu byl napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě uložen souhrnný trest, byly spáchány dne 26. 5. 2004 (body 1 - 3 výroku o vině) a dne 31. 8. 2004 (bod 4 výroku o vině). Součástí výroku o vině, který se stal podkladem výroku o uložení souhrnného trestu napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, tedy není útok spáchaný dne 12. 1. 2005, tj. útok, jímž byl obviněný původně uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 T 68/2005.

Logickým důsledkem toho, že útoku spáchaného dne 12. 1. 2005 se v žádném ohledu netýkal rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 21 T 61/2006, je to, že se uvedeného útoku nijak netýkal ani výrok o uložení souhrnného trestu odnětí svobody na tři roky nepodmíněně v napadeném rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Pokud byl obviněnému napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě uložen také úhrnný trest odnětí svobody na jeden rok nepodmíněně, stalo se tak za útoky uvedené v bodech 7,8 výroku o vině, které byly spáchány dne 23. 9. 2005 a dne 6. 10. 2005, takže ani výrok o úhrnném trestu se netýká útoku spáchaného dne 12. 1. 2005.

Útoku spáchaného dne 12. 1. 2005, jímž byl obviněný původně uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 T 68/2005, a pro který byl po zrušení tohoto trestního příkazu nově odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 5 T 75/2005, se v napadeném rozsudku Krajského soudu v Ostravě týká výrok, jímž bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu za útok uvedený v bodě 6 výroku o vině, a to právě ve vztahu k citovanému rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně. Výrok, jímž bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu, znamená, že citovaný rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně zůstal v otázce trestu za útok spáchaný dne 12. 1. 2005 bez jakékoli změny a zejména že nedošlo k žádné duplicitě v uložení trestu za tento útok.

Je tedy vyloučeno, aby Krajský soud v Ostravě vytvořil napadeným rozsudkem stav spočívající ve dvojím uložení trestu za jeden a týž skutek. Z toho důvodu Nejvyšší soud zjevně neopodstatněné dovolání obviněného podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec