7 Tdo 1159/2013
Datum rozhodnutí: 05.03.2014
Dotčené předpisy: § 67 odst. a tr. ř.7 Tdo 1159/2013-I.-82

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 5. března 2014 v Brně ve věci dovolání obviněného D. V. H. , a dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněných D. V. Q. , a obviněného D. V. H., obě dovolání podaná proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 11 To 83/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 16/2012, takto:


Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř. se obvinění D. V. H. a D. V. Q. berou do vazby .

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1159/2013, byly z podnětu dovolání obviněného D. V. H. ohledně tohoto obviněného podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušeny rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 11 To 83/2013, a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. 5 T 16/2012. Za přiměřeného užití § 261 tr. ř. byl zrušen také rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 11 To 83/2013, a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. 5 T 16/2012, ohledně obviněného D. V. Q. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla zrušena také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Plzni přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. bylo odmítnuto dovolání nejvyššího státního zástupce.

Nejvyšší soud před rozhodnutím o dovolání učinil dne 9. 1. 2014 dotaz, kde vykonávají trest odnětí svobody obvinění D. V. H., a D. V. Q. Informační systém https://elustrace.grvs.justice.cz/query.php , který využívá Nejvyšší soud k těmto účelům, sdělil ohledně každého z obviněných informaci, že Osoba není ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyla dosud vězněna. Nejvyšší soud vycházel ze správnosti této informace, neměl žádný důvod o ní pochybovat, a proto nerozhodoval podle § 265 l odst. 4 tr. ř. o vazbě obviněných.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Krajskému soudu v Plzni byl vrácen dne 24. 2. 2014 spis vedený pod sp. zn. 5 T 16/2012. Dne 24. 2. 2014 oznámil předseda senátu Krajského soudu v Plzni Mgr. Tomáš Bouček, že oba obvinění jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a že nebylo rozhodnuto o jejich vazbě. Předseda senátu Nejvyššího soudu požádal o zaslání předmětného spisu. Spis byl doručen Nejvyššímu soudu dne 28. 2. 2014. Po prostudování spisu bylo ve věci nařízeno neveřejné zasedání k rozhodnutí podle § 265 l odst. 4 tr. ř. Při projednání věci v neveřejném zasedání zjistil následující skutečnosti:

Obviněný D. V. H. je stíhán pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku. Obviněný se zdržuje na území České republiky, byl zaměstnán u svých rodičů, je svobodný a bezdětný. Protože Nejvyšší soud zrušil k dovolání obviněného D. V. H. výrok o trestu, který mu byl uložen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 11 To 83/2013, rozhodl o vazbě obviněného. Shledal přitom, že i v tomto stádiu řízení trvají důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. ř., neboť obviněný není vázán k pobytu na území České republiky a je dána důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu, přičemž obviněnému hrozí vysoký trest, neboť na zločin, pro který je stíhán, stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody na osm až dvanáct let nebo trest propadnutí majetku. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že spáchal skutek, pro který je stíhán a v době rozhodování nelze se zřetelem na povahu a závažnost trestné činnosti dosáhnout účelu vazby jiným opatřením. Jsou proto dány důvody útěkové vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Obviněný D. V. Q. je rovněž stíhán pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku. Obviněný pobývá v České republice na základě povolení k dlouhodobému pobytu, dosud nebyl soudně trestán a v České republice má i rodinné příslušníky. Obviněný je nezaměstnaný, neboť ukončil pracovní poměr ve společnosti Škoda, a. s., Mladá Boleslav. Protože Nejvyšší soud zrušil v řízení o dovolání výrok o trestu, který mu byl uložen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2013, sp. zn. 11 To 83/2013, rozhodl o vazbě obviněného. Shledal přitom, že i v tomto stádiu řízení trvají u obviněného D. V. Q. důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. ř., neboť obviněný není vázán k pobytu na území České republiky a je dána důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu, přičemž obviněnému hrozí vysoký trest, neboť na zločin, pro který je stíhán, stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody na osm až dvanáct let nebo trest propadnutí majetku. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že spáchal skutek, pro který je stíhán a v době rozhodování nelze se zřetelem na povahu a závažnost trestné činnosti dosáhnout účelu vazby jiným opatřením. Také u tohoto obviněného trvá důvodná obava, že by mohl jednat způsobem uvedeným v § 67 písm. a) tr. ř., tedy uprchnout z území České republiky nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stání nebo trestu, neboť mu hrozí vysoký trest, tedy důvody útěkové vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud z těchto důvodů rozhodl usnesením, že obvinění D. V. H. a D. V. Q. se podle § 265 l odst. 4 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř. berou do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 5. března 2014


Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek