7 Tdo 1151/2005
Datum rozhodnutí: 14.09.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1151/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 9. 2005 o dovolání, které podal obviněný F. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2005, sp. zn. 6 To 46/2005, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 1 Nt 360/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný F. H. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2005, sp. zn. 6 To 46/2005, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 5. 2005, sp. zn. 1 Nt 360/2004. Obviněný se s odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, upravuje ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., přičemž za rozhodnutí ve věci samé se podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. považuje i rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř.

Usnesením Krajského soudu v Plzni byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení. Jde o takové rozhodnutí, které nelze podřadit pod žádný z typů rozhodnutí, jak jsou uvedeny v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. Z toho důvodu ani usnesení Vrchního soudu v Praze není rozhodnutím uvedeným v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Napadené usnesení tudíž není rozhodnutím ve věci samé, takže proti němu není přípustné dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2005

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec