7 Tdo 1135/2013
Datum rozhodnutí: 22.10.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.7 Tdo 1135/2013-12

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 22. 10. 2013 v řízení o dovolání, které podal obviněný J. F., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 61 To 315/2012, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Pra­hu 2 pod sp. zn. 1 T 38/2012, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného J. F.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný J. F. podal prostřednictvím obhájce v zá­konné lhůtě dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 61 To 315/2012, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 1 T 38/2012.

Podané dovolání vzal obviněný zpět výslovným prohlášením, které došlo Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 1. 10. 2013, a to za situace, kdy o dovolání ještě nebylo rozhodnuto.

Předseda senátu Nejvyššího soudu vzal zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily (§ 265g odst. 2 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. října 2013

Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec