7 Tdo 1126/2013
Datum rozhodnutí: 10.10.2013
Dotčené předpisy: § 265h odst. 3 tr. ř.7 Tdo 1126/2013 - 20

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. 10. 2013 o návrhu samosoudce Okresního soudu Plzeň město na odklad výkonu rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 5 T 70/2012 t a k t o :

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se výkon rozhodnutí n e o d k l á d á.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný L. F. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 7 To 120/2013, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu Plzeň město ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. 5 T 70/2012. Tímto rozsudkem byl obviněný uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky se zařazením do věznice s ostrahou a zároveň mu byla uložena povinnost k náhradě škody.

Samosoudce Okresního soudu Plzeň město podal dne 8. 10. 2013 u Nejvyššího soudu návrh na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. s tím, že vzhledem k povaze dovolacích námitek nelze vyloučit úspěšnost podaného dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že návrh na odklad výkonu rozhodnutí není důvodný.

Obviněný podal dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. a namítl, že Krajský soud v Plzni rozhodl o odvolání ve veřejném zasedání, které konal v jeho nepřítomnosti. Námitky obviněného byly založeny na tom, že svou nepřítomnost včas omluvil a doložil lékařským potvrzením o pracovní neschopnosti.

Podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání.

Konfrontuje-li se tento dovolací důvod s ustanovením § 263 odst. 4 tr. ř., které je jediným ustanovením, v němž trestní řád výslovně upravuje otázku přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání konaném o odvolání, pak nelze dojít k přesvědčivému závěru, že by již samotná povaha vytýkané vady jasně ukazovala na tak vysokou míru pravděpodobnosti úspěchu dovolání, aby bylo nutné přikročit k odkladu výkonu rozhodnutí. Uváží-li se, že z tohoto hlediska je výsledek dovolacího řízení spíše nejistý, není odklad výkonu rozhodnutí namístě.

Nejvyšší soud proto o návrhu samosoudce Okresního soudu Plzeň-město rozhodl podle § 265h odst. 3 tr. ř. tak, že se výkon rozhodnutí neodkládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. října 2013
Předseda senátu : JUDr. Petr Hrachovec