7 Tdo 1125/2008
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1125/2008-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 4. února 2009 ve věci dovolání obviněného J. N., proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 2. 11. 2006, sp. zn. 6 To 450/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 14/2005 t a k t o :

Podle § 138 tr. ř. a § 131 odst. 1 tr. ř. se opravuje v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1125/2008, nesprávný rok narození obviněného J. N., a to 1951, na správný údaj o roku jeho narození, který zní: 1961 .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1125/2008, bylo rozhodnuto o dovolání obviněného J. N. proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 2. 11. 2006, sp. zn. 6 To 450/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 T 14/2005, tak, že Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. dovolání odmítl.

Ve vyhotovení tohoto usnesení došlo ke zřejmé nesprávnosti, když v záhlaví usnesení byl nesprávně uveden rok narození obviněného 1951, ačkoli správně měl být uveden rok narození 1961.

Oddíl druhý hlavy VI. trestního řádu týkající se usnesení neobsahuje ustanovení, která by upravovala způsob opravy usnesení. Podle § 138 tr. ř. však, jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku.Podle § 131 odst. 1 tr. ř. může předseda senátu zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku (usnesení) a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku (usnesení), jak byl vyhlášen.

Protože ve vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky došlo ke zřejmé nesprávnosti, pokud jde o rok narození obviněného, byla tato zřejmá nesprávnost opravena tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. února 2009

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek