7 Tdo 1108/2003
Datum rozhodnutí: 15.10.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1108/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. 10. 2003 o dovolání obviněné M. Z., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2003, sp. zn. 9 To 583/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 31/2001 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněné M. Z. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněná M. Z. podala prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2003, sp. zn. 9 To 583/2002, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto její odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 10. 9. 2002, sp. zn. 1 T 31/2001. Tímto rozsudkem byla uznána vinnou trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzena podle § 221 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na tři měsíce, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu stanovenou podle § 59 odst. 1 tr. zák. na jeden rok. V dalším bylo rozhodnuto o povinnosti obviněné k náhradě škody. Dovolání směřovalo proti výroku o vině, výroku o trestu i výroku o náhradě škody a obviněná v něm odkázala na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodnutí obou soudů zrušil a aby Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 3 tr. ř. lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout. Platí též, že jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději (§ 265e odst. 2 tr. ř.).

Z obsahu spisu se podává, že opis napadeného usnesení Krajského soudu v Brně byl obviněné doručen 28. 5. 2003, jejímu obhájci 27. 5. 2003 (viz dodejky na č. l. 105 p. v.), přičemž není bez významu, že obviněná i její obhájce byli v usnesení Krajského soudu v Brně poučeni o tom, že dovolání se podává u soudu, který rozhodl v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Z těchto zjištění vyplývá, že lhůta k podání dovolání běžela od 28. 5. 2003 a že posledním dnem k podání dovolání bylo pondělí dne 28. 7. 2003 (§ 60 odst. 2 tr. ř.).

Dne 22. 8. 2003 dal obhájce na poštu podání, jehož obsahem bylo dovolání, a doporučenou poštovní zásilku adresoval Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou. Je evidentní, že dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty k jeho podání.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vypracovala:

JUDr. Věra Kůrková