7 Tdo 1072/2003
Datum rozhodnutí: 15.10.2003
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1072/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl dne 15. října 2003 v neveřejném zasedání v Brně o dovolání obviněného Ing. J. T., které podal proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2003, sp. zn. 3 To 47/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 10 T 462/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 12. 2002, sp. zn. 10 T 462/2002, bylo zastaveno trestní stíhání obviněného Ing. J. T. pro skutky, v nichž byl obžalobou spatřován trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák., a to na základě § 314c odst. 1 písm. a), § 188 odst. 1 písm. c), § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. (výrok I.), a trestný čin obecného ohrožení podle § 180 odst. 1 tr. zák.; v tomto případě bylo trestní stíhání zastaveno podle § 314c odst. 1 písm. a), § 188 odst. 1 písm. c), § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. (výrok II.).

Ke stížnosti státní zástupkyně bylo usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2003, sp. zn. 3 To 47/2003, shora uvedené usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 12. 2002, sp. zn. 10 T 462/2002, podle § 149 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. ř. částečně zrušeno ve výroku II. o zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. a v této části věc vrácena okresnímu soudu, aby o ní znovu jednal a rozhodl /výrok č. 1)/, s tím, že výrok I. usnesení soudu prvního stupně zůstává nedotčen /výrok č. 2) usnesení soudu druhého stupně/.

Proti výroku č. 2) usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2003, sp. zn. 3 To 47/2003, podal obviněný Ing. J. T. řádně a včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že nesouhlasí s důvodem zastavení trestního stíhání; pro použití § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. je nutné, aby bylo prokázáno, že se skutek stal, že skutek má všechny znaky trestného činu a že ho spáchal obviněný. Obviněný je přesvědčen, že Okresní soud v Českém Krumlově nesprávně právně posoudil jeho jednání jako trestný čin podle § 197a tr. zák., a že mělo být vydáno rozhodnutí podle jiného písmene § 172 odst. 1 tr. ř., které je pro něho příznivější; takovým rozhodnutím může být usnesení o zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v ustanovení § 172 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky napadený výrok zrušil, popř. též vadné řízení mu předcházející, a přikázal příslušnému soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve svém vyjádření k dovolání konstatuje, že dovolatel sice namítá nesprávnost použité právní kvalifikace podle § 197a tr. zák., ale uplatněné námitky prvotně směřují proti skutkovým zjištěním, která nemohou být důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. Protože dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., navrhuje, aby jej Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V mezích tohoto dovolacího důvodu lze namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže o trestný čin nejde, nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. To v podstatě znamená, že se Nejvyšší soud nemůže odchýlit od skutkového zjištění provedeného v předcházejícím řízení, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost spadající do nalézacího řízení, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán. Povahu právně relevantních námitek tudíž nemohou mít námitky, které směřují do skutkového zjištění, hodnocení důkazů apod.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na podkladě citovaného dovolacího důvodu se nelze v rámci dovolacího řízení domáhat postupu podle § 2 odst. 5 tr. ř., totiž hodnocení správnosti a úplnosti skutkového stavu, ani přezkoumání úplnosti provedeného dokazování a správnosti hodnocení jednotlivých důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř.

Jak již bylo shora uvedeno, obviněný své dovolání založil na námitce, že nebylo prokázáno, že se skutek stal, že skutek má všechny znaky trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák. a že tento skutek spáchal on, tj. na námitce v podstatě směřující proti správnosti hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. Dovolatel ve svém mimořádném opravném prostředku neuvedl nic, co by nasvědčovalo tomu, že právní kvalifikace skutku je nesprávná, a opřel jej pouze o námitku skutkové povahy, která není po obsahové stránce způsobilá citovaný dovolací důvod naplnit.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti nezbylo Nejvyššímu soudu nic jiného, než dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš