7 Tdo 1036/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy:
7 Tdo 1036/2005-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 26. října 2005 v neveřejném zasedání konaném o dovoláních obviněného P. C. a spoluobviněných J. H. a J. V., která podali proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2005, sp. zn. 11 To 114/2004, t a k t o :

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. se věc obviněného P. C. v y l u č u j e ze společného řízení a bude nadále vedena pod sp. zn. 7 Tdo 1392/2005.

O d ů v o d n ě n í :

V řízení o dovoláních všech tří obviněných vyvstala u P. C. potřeba prověřit jeho tvrzení ohledně uložení souhrnného trestu a za tím účelem odstranit nejasnost dovolání ohledně této námitky. Dále v návaznosti na to opatřit trestné spisy o jeho předchozích odsouzeních týkajících se této námitky tak, aby bylo možno o dovolání tohoto obviněného rozhodnout.

Protože tyto úkony je třeba provést pouze ohledně dovolání P. C. a rozhodnutí o dovoláních obviněných J. H. a J. V., kterému nic nebrání, by se tím neúměrně protahovalo, bylo k urychlení řízení o dovoláních těchto obviněných rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš