7 Td 77/2015
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: čl. § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 77/2015-9 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 6. ledna 2016 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného A. A. , vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 3 Nt 494/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud Plzeň-město.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. 3 Nt 494/2015, věc obviněného A. A. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud Plzeň-město není místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Příslušný by podle tohoto soudu měl být Okresní soud v Karviné. Obviněný A. A. podal dne 5. 11. 2015 u Okresního soudu v Karviné žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Okresní soud v Karviné postoupil žádost Okresnímu soudu Plzeň-město s odkazem na ustanovení § 320 odst. 2 tr. ř. Okresní soud Plzeň-město uvedl, že obviněný sice vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve Věznici Plzeň, tedy v jeho obvodu, domnívá se však, že příslušným k rozhodnutím v této věci je soud, který trest odnětí svobody uložil. V této souvislosti odkázal okresní soud na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 7 Td 42/2015. Okresní soud proto předložil věc Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Karviné a Okresnímu soudu Plzeň-město.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud Plzeň-město je místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život.

Podle rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sešit č. 8/2014, pod č. 43 (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013), k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (§ 57a tr. zákoníku) je podle § 320 odst. 2 tr. ř. příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody, neboť se uplatní tato speciální úprava příslušnosti ve vztahu k obecnému ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. V odůvodnění je pak uvedeno, že ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje.

Obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 3 T 82/2014, a to ve Věznici Plzeň, s předpokládanou délkou věznění do 19. 7. 2016. Dne 5. 11. 2015 podal u Okresního soudu v Karviné žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (č. l. 2 spisu sp. zn. 3 Nt 494/2015). S ohledem na výše uvedené publikované rozhodnutí je místně příslušným k projednání věci Okresní soud Plzeň-město, neboť soudem místně příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení je soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

Pokud Okresní soud Plzeň-město v souvislosti s názorem o jeho místní nepříslušnosti odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 7 Td 42/2015, které vycházelo z názoru uvedeného v usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Ntd 12/2015 (shodně též usnesení tohoto vrchního soudu sp. zn. 1 Ntd 15/2015), a v Komentáři k trestnímu řádu (viz. Šámal P. a kol. Trestní řád III, Komentář, 7. vydání 2013, C.H.BECK, str. 3821), bylo toto rozhodnutí překonáno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 7 Td 68/2015, podle kterého se nadále příslušnost soudu k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení podle § 333b tr. ř., posuzuje podle výše uvedeného rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 6. ledna 2016

JUDr. Michal Mikláš předseda senátu