7 Td 76/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: čl. § 25 tr. ř.7 Td 76/2015-10
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných M. M. , a R. R. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 13. ledna 2016 návrh soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Liberci a přikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.

O d ů v o d n ě n í :


Dne 4. 9. 2014 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Liberci u Okresního soudu v Liberci obžalobu na obviněné M. M. a R. R. pro skutek kvalifikovaný u obviněného M. M. jako zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, a u obviněného R. R. jako zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku ve formě účastenství podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Obvinění se měli zločinů dopustit tím, že M. M. ad 1) ačkoliv věděl, že nebude schopen plnit ujednané podmínky smlouvy, uzavřel dne 19. 4. 2011 jako jediný jednatel společnosti Cefeus, spol. s r.o., se sídlem Kašava 20, smlouvu se společností Vodafone Czech Republic, a. s., na odběr 9 ks SIM karet, 2 ks modemu Vodafone 3G, 2 ks notebooku Acer, vše celkové hodnotě 30.158 Kč, dále odebral 7 ks dotovaných telefonů zn. Samsung l9000, Nokia N800, Nokia C2-01, Htc Desire, Nokia 2330, vše v hodnotě 53.432 Kč, dále vznikl na jeho zákaznickém účtu dluh k 17. 5. 2012 ve výši 70.573 Kč, za odebrané zboží a služby nezaplatil a zaplatit nehodlal, neboť neměl žádný takový požadovaný zdroj příjmu a tím způsobil společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., celkovou škodu ve výši 154.163 Kč, ad 2) ačkoliv věděl, že nebude schopen plnit sjednané podmínky, uzavřel dne 3. 5. 2011 jako jediný jednatel společnosti Cefeus, spol. s r.o., se sídlem Kašava 20, smlouvu se společností TP Tech, s. r. o., se sídlem Tř. Horákové 185/66, Liberec, na pronájem 332 kusů Gitterboxů, kdy tyto postupně odebral, za dopravu a pronájem dle smlouvy nezaplatil, na urgence o odstoupení od smlouvy nereagoval a 332 ks Gitterboxů nevrátil a takto způsobil společnosti TP Tech, s. r. o., celkovou škodu ve výši 752 976 Kč; obviněný R. R. ad 3) dne 3. 5. 2011 zorganizoval v Bystřici pod Hostýnem, okres Kroměříž, pronájem Gitterboxů, přestože už od začátku věděl, že se jedná o podvodný obchod a smlouva kterou připravil, nebude nikdy plněna, Gitterboxy budou místo pronájmu prodány jinému majiteli a ke svému zorganizovanému jednání zneužil společnost Cefeus, spol. s r.o., se sídlem Kašava 20, a obviněného M. M., který byl ve společnosti pouze tzv. bílým koněm, a obviněný M. M. jako jediný jednatel a majitel společnosti Cefeus, spol. s r.o., dostal od obviněného R. R. k podepsání již připravenou a vyplněnou smlouvu a objednávky na pronájem 332 ks Gitterboxů od společnosti TP Tech, s. r. o., se sídlem Tř. Horákové 185/66, Liberec, obviněný M. M. smlouvu a objednávky podepsal a dále se o věc vůbec nestaral, společnost Cefeus, spol. s r.o., nikdy fakticky neřídil, Gitterboxy nechal obviněný R. R. postupně převést z Liberce na jím sjednané místo v bývalém areálu JZD v Jankovicích, který patří jeho známému O. P. a z tohoto místa je nechal převést do objektu bývalého JZD v oblasti Šamorína ve Slovenské republice, kde je osobně prodal neustanovenému odběrateli, podmínky pronájmu uvedené ve smlouvě nebyly společností Cefeus, spol. s r.o., a TP Tech, s. r. o., nikdy splněny, pronajaté Gitterboxy nebyly nikdy vráceny a tímto svým jednáním zapříčinil společnosti TP Tech, s. r. o., celkovou škodu ve výši 752 976 Kč.

Dne 15. 12. 2015 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh Okresního soudu v Liberci na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži. Podle soudu je ze spisu zřejmé, že obviněný M. M. bydlí v Bystřici pod Hostýnem ( obvod OS v Kroměříži ) a ohledně jednání společnosti Cefeus, spol. s r.o., uvedl, že za ním chodili zejména p. L. a p. M., ohledně objednávky Gitterboxů za ním přišel obviněný R. R., v Liberci nikdy nebyl (čl. 106, 110). Obviněný R. R. bydlí ve Zlíně ( obvod OS ve Zlíně ). Společnost Cefeus, spol. s r.o., sídlí v obci Kašava ( obvod OS ve Zlíně ), účetnictví jí vedla P. M. (bydliště v Holešově, obvod OS v Kroměříži ). Na smlouvě se společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., je uvedeno, že byla uzavřena v Praze (č. l. 173), nicméně z vyjádření uvedené společnosti je zřejmé, že k osobnímu jednání nedošlo (č. l. 188), balíček od Vodafonu byl vyzvednut ve Fryštáku (č. l. 56, 96, 104, 172, obvod OS ve Zlíně ). Poškozená společnost Vodafone Czech Republic, a. s., sídlí v Praze, poškozená spol. TP Tech, s. r. o., sídlí v Liberci. Smlouva na Gitterboxy byla uzavřena distančně komunikace za společnost Cefeus, spol. s r.o., probíhala telefonicky či e-mailem (č. l. 64, 62, 63, 110-111, 150), smlouvu, resp. objednávky přinesl obviněnému M. M. k podpisu obviněný R. R. a byly odesílány společnosti TP Tech, s. r. o., poštou (č. l. 48, 59, 97, 110-111). Gitterboxy byly dopraveny ze skladu společnosti TP Tech, s. r. o., v Českém Brodě ( obvod OS v Kolíně ) do Jankovic ( obvod OS v Kroměříži ) a dále převezeny na Slovensko. Svědek J. M. bydlí v Bystřici pod Hostýnem ( obvod OS v Kroměříži ), svědek P. B. bydlí ve Fryštáku ( obvod OS ve Zlíně ), svědkyně P. M. bydlí v Holešově ( obvod OS v Kroměříži ), svědek O. P. bydlí v Jankovicích ( obvod OS v Kroměříži ), svědek R. M. bydlí v Bystřici pod Hostýnem ( obvod OS v Kroměříži ). Z uvedeného podle soudu vyplývá, že místní příslušnost Okresního soudu v Liberci k projednání a rozhodnutí věci zakládá pouze to, že poškozenou je společnost se sídlem v Liberci. K jednání, pro které byli obvinění obžalováni, však došlo jinde a stejně tak k dodání zboží od obou poškozených společností došlo jinde zejména v obvodu Okresního soudu v Kroměříži a Zlíně. Okresní soud se domnívá, že by s ohledem na značnou vzdálenost Okresního soudu v Liberci, který je k projednání trestní věci obviněných věcně i místně příslušný, od bydliště obviněných a všech relevantních svědků a na to, že v hlavním líčení může vyvstat potřeba opatření dalších důkazů, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit tak, aby věc projednal Okresní soud v Kroměříži. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud odňal věc Okresnímu soudu v Liberci a přikázal ji Okresnímu soudu v Kroměříži.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh soudu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní a věcné příslušnosti Okresního soudu v Liberci podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu, jak ve svém návrhu ostatně uvádí též okresní soud, neboť v obvodu tohoto soudu došlo k následku trestného činu, tedy ke vzniku škody, a to u skutků pod body ad 2) u obviněného M. M. a ad 3) u obviněného R. R. Tento soud však ve svém návrhu uvádí další nezanedbatelná hlediska, ve kterých Nejvyšší soud spatřuje důležité důvody pro rozhodnutí podle § 25 tr. ř.

Obvinění se měli svým jednáním dopustit zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku [obviněný M. M. jednáním pod body ad 1) a ad 2), obviněný R. R. jako účastník organizátor u skutku pod bodem ad 3)], a to tak, že sebe nebo jiného obohatili tím, že uvedli někoho v omyl a způsobili tak na cizím majetku značnou škodu.

Z popisu skutku a z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti popsané v návrhu soudu na delegaci. Obviněný M. M. má bydliště v Bystřici pod Hostýnem, okr. Kroměříž. Pokud jde o skutek popsaný pod bodem ad 1) měl obviněný M. M. jako jednatel společnosti Cefeus, spol. s r.o., sídlící v okr. Zlín, objednat u společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze, v obžalobě uvedené zboží, za které poškozené společnosti nezaplatil a ani to od počátku neměl v úmyslu. Na smlouvě mezi oběma společnostmi je uvedeno, že byla podepsána v Praze (č. l. 173 tr. spisu), obviněný M. M. si však podle svých výpovědí není vědom podpisu takové smlouvy (č. l. 96 tr. spisu), spolupracoval v té záležitosti s R. M. a M. L. Balíček se zbožím měl obviněný vyzvednout na poště ve Fryštáku, okr. Zlín (č. l. 96 tr. spisu). Podle vyjádření poškozené společnosti ke komunikaci docházelo zejména telefonicky a prostřednictvím e-mailu (č. l. 188 tr. spisu).

Pokud jde o jednání popsané pod body ad 2) a 3) obžaloby, které spolu souvisí, je z popisu skutku zřejmé, že k následku popsaného trestného jednání obviněných, tedy ke vzniku škody, mělo dojít v sídle poškozené společnosti TP Tech, s. r. o., v Liberci. K jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného zločinu mělo dojít také v obvodu jiných soudů než Okresního soudu v Liberci. Podstata jednání obviněných měla spočívat v tom, že obviněný M. M. jako jediný jednatel společnosti Cefeus, spol. s r.o., na podnět obviněného R. R. od poškozené společnosti TP Tech, s. r. o., objednal pod záminkou řádného pronájmu uvedené množství Gitterboxů, za které neplatil pronájem, ani to neměl v úmyslu, a které měl obviněný R. R. prodat na Slovensku. Komunikace mezi společnostmi měla probíhat pouze prostřednictvím telefonu a e-mailu (č. l. 110-111 tr. spisu), smlouva na Gitterboxy byla společnosti Cefeus, spol. s r.o., zaslána e-mailem, poté podepsaná obviněným M. M. jako jednatelem a byla zaslána poštou zpět do Liberce. Zásilka Gitterboxů byla na základě objednávky odeslána ze skladu poškozené společnosti v Českém Brodě, okr. Kolín (č. l. 114 tr. spisu), byla doručena do Jankovic, okr. Kroměříž a odtud byla převezena na Slovensko.

Z výše uvedeného vyplývá, že v úvahu přicházelo více soudů jako soudů místně příslušných k projednání věci.

Z obsahu trestního spisu je dále zřejmé, že převážná většina svědků navržených obžalobou ke slyšení v hlavním líčení má bydliště v obvodu jiného soudu než Okresního soudu v Liberci, a to zejména v obvodu Okresního soudu v Kroměříži. V obvodu tohoto soudu má trvalé bydliště rovněž obviněný M. M. Dojezdová vzdálenost druhého obviněného R. R. z místa jeho bydliště ve Zlíně, je pak nepochybně kratší k Okresnímu soudu v Kroměříži než k Okresnímu soudu v Liberci.

Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Liberci a jejím přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži, v jehož obvodu také mělo dojít ke spáchání trestné činnosti ve smyslu § 18 tr. ř., a tento soud tedy také přichází v úvahu jako soud místně příslušný k projednání věci, bude nejlépe zabezpečena účast obviněných na hlavním líčení. Dostupnost tohoto soudu je rovněž příznivá pro převážnou většinu svědků navržených v obžalobě ke slyšení. Tímto bude podstatně lépe zajištěno řádné objasnění věci, rychlost a hospodárnost řízení, když obžaloba byla podána u soudu již dne 4. 9. 2014, jakož i jeho výchovné působení, protože žalovaná trestná činnost obviněných bude projednána v místě, kde se jí obvinění měli z podstatné části dopustit a kde také bydlí nebo se zdržují.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. ledna 2016
JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu