7 Td 71/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: čl. § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 71/2015-8
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 9. prosince 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného Ing. Z. K. , vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 27 T 157/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem podal dne 13. 11. 2015 u Okresního soudu v Ústí nad Labem obžalobu (č. l. 60 tr. spisu) na obviněného Ing. Z. K. pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci červnu 2011 na nezjištěném místě obstaral pro E. N. falsum osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení včetně přílohy k osvědčení s evidenčním číslem ...... vydané dne 27. června 2011 v Ostravě Technickou inspekcí České republiky, organizací státního odborného dozoru, za což od E. N. převzal částku ve výši kolem 20.000 Kč.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 27 T 157/2015, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. věc obviněného předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, neboť má za to, že není příslušný k projednání a rozhodnutí věci. Ze skutkové věty podle soudu vyplývá, že obviněný měl obstarat falsum uvedených listin na nezjištěném místě. Ze spisu je dále zřejmé, že obviněný bydlí v Ostravě a v době, kdy mělo dojít ke spáchání skutku, se zdržoval v Ostravě nebo dojížděl do Prahy, kde však nemá byt. Podle výpovědi E. N. mu měl obviněný přivézt předmětné dokumenty do Prahy, kde tedy podle soudu logicky muselo dojít k jejich předání za strany obviněného. Z obsahu trestního spisu podle soudu neplyne žádný závěr, že by ke spáchání přečinu došlo v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. V daném případě je podle názoru soudu na místě určení místní příslušnosti podle § 18 odst. 2 tr. ř. Příslušný by tak byl Okresní soud v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dostupného spisového materiálu zřejmé, že příslušný k projednání věci není Okresní soud v Ústí nad Labem.

Obviněný se podle obžaloby měl dopustit přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku tím, že (podle právní věty) jinému opatřil padělanou veřejnou listinu. Ve skutkové větě se podává, že se tak stalo na nezjištěném místě. Obviněný ve svých výpovědích zcela popírá jednání, které je mu obžalobou kladeno za vinu. Tvrdí, že pro E. N. žádné osvědčení nevytvořil ani neopatřil. V protokolu o výslechu obviněného a v úředním záznamu o podaném vysvětlení uvádí, že bydlí v Ostravě v místě svého trvalého bydliště (Ostrava, J. S. ......), v Ostravě také pracuje a zdržuje se. Pracovně bývá také v Praze, a to zejména na montážní základně v Praze ...., K. L. ... (viz. č. l. 4 a násl. tr. spisu a č. l. 7 a násl. tr. spisu). Z úředního záznamu o podaném vysvětlení E. N. vyplývá, že tento si po absolvování zkoušky v červnu 2011 do Ostravy pro osvědčení nejel. Osvědčení mu měl obviněný Ing. Z. K. dovézt do Prahy. Na místo předání osvědčení si již E. N. nevzpomíná (viz č. l. 36 a násl. tr. spisu).

Na základě všech uvedených okolností případu nelze v této věci dosud učinit spolehlivý závěr o místě spáchání trestného činu a není tedy možno použít kritéria podle § 18 odst. 1 tr. ř. V tomto případě je tedy nutno postupovat podle § 18 odst. 2 tr. ř., nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Ze spisového materiálu je zřejmé, že obviněný bydlí, pracuje i se zdržuje v Ostravě, v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Tento soud je tedy příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 9. prosince 2015

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš