7 Td 71/2013
Datum rozhodnutí: 14.01.2014
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 71/2013-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Bc. M. P. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 141/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. ledna 2014 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci obviněného p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 18. 11. 2013 podala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 u Obvodního soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněného Bc. M. P. pro ad 1) přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a ad 2) pomoc k přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 283 odst. 1 tr. zákoníku, jichž se měl dopustit tím, že ad 1) dne 13. 6. 2013 přes Prahu 6, Letiště Václava Havla, nechal letadlem přivézt po objednání na internetové stránce firmy Silk Road v Holandsku a zaplacení částky cca 1.800,- Kč zásilku, jež obsahovala 10 zelených tablet, které obsahovaly látku MDMA, přičemž látka MDMA je uvedena v příloze č. 4 zákona č. 167/1998 Sb., jako látka psychotropní a ad 2) v přesně nezjištěné době v červenci 2013 ve Zlíně, ul. P. v bytě, kde bydlela samostatně stíhaná M. P. , této našel na internetu internetové stránky firmy Silk Road v Holandsku, aby na jméno M. P. bylo objednáno pět kusů tablet drogy extáze tj. látky MDMA, objednané a zaplacené tablety byly zajištěny na Letišti Václava Havla v Praze 6 dne 31. 7. 2013, přičemž látka MDMA je uvedena v příloze č. 4 zákona č. 167/1998 Sb., jako látka psychotropní.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl usnesením ze dne 25. 11. 2013, sp. zn. 2 T 141/2013 tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušný k projednání této věci. Podle Obvodního soudu pro Prahu 6 nebylo u skutku ad 1) provedeným dokazováním přesně zjištěno, z kterého místa obviněný zásilku objednával. V případě skutku ad 2) tak učinil v bydlišti M. P. , tj. ve Zlíně. Je zřejmé, že pohyb zásilky přes území Obvodního soudu pro Prahu 6 byl zcela nezávislý na vůli obviněného, neboť bylo volbou přepravce, po jaké trase zásilku obviněnému doručí. Obviněný nemá k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 žádné vazby, nebydlí zde, nepracuje ani se zde nezdržuje a k projednání věci je tak místně příslušný Okresní soud v Zlíně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu Prahu 6.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti.

Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dosud provedených důkazů zřejmé, že obviněný pracuje ve Zlíně, kde se také zdržuje. Z protokolu o výslechu obviněného (č. l. 7 a násl. tr. spisu) skutečně u skutku popsaného pod bodem ad 1) jednoznačně nevyplývá, z jakého místa prostřednictvím internetu měl odeslat objednávku na zaslání uvedeného množství psychotropní látky. Předmětná zásilka ale byla adresována do místa bydliště obviněného ve Zlíně. Pokud jde o skutek pod bodem ad 2), z výpovědi obviněného vyplývá situace jiná, když uvedl, že objednávku psychotropní látky pro M. P. uskutečnil z jejího počítače umístěného v místě jejího bydliště na ul. P. ve Zlíně. Místem spáchání trestného činu, tedy místem kde mělo dojít k jednání pachatele ve formě pomoci, u skutku popsaného pod bodem ad 2) je tedy nepochybně bydliště samostatně stíhané M. P. ve Zlíně, které se nachází v územním obvodu Okresního soudu ve Zlíně. V souladu s ustanovením § 20 tr. ř. bude o obou skutcích konáno společné řízení, neboť jde o trestné činy téhož pachatele, které spolu souvisí. Protože obviněný pracuje a zdržuje se ve Zlíně, odkud zřejmě měl provést i objednávku dané zásilky, která do Zlína byla také adresována, zjevně to svědčí pro místo spáchání trestného činu ad 1) v obvodu Okresního soudu ve Zlíně. Příslušným k projednání věci obviněného je tedy Okresní soud ve Zlíně.

Pouze na okraj Nejvyšší soud uvádí, že projednávání činu podle toho, kde trestný čin vyšel najevo (k čemuž došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6) by došlo teprve, pokud by nebylo možno použít předchozí kritéria podle § 18 odst. 1, 2 tr. ř. O takový případ však v právě posuzované věci nejde.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. ledna 2014

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš