7 Td 70/2013
Datum rozhodnutí: 14.01.2014
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 70/2013-6

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud v trestní věci obviněného I. Z. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 144/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. ledna 2014 o příslušnosti soudu t a k t o :


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci obviněného p ř í s l u š n ý Okresní soud v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 25. 11. 2013 podala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 u Obvodního soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněného I. Z. pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit tím, že dne 2. 8. 2013 v 11:30 hodin nechal z Holandska přes Prahu 6, Letiště Václava Havla, dovézt zásilku obsahující blahopřání, v němž byla vlepena schránka z aluminiové fólie, ve které se nacházelo 1,2 gramů heroinu brutto, kdy následným zkoumáním bylo zjištěno, že se jednalo o 0,6 gramů heroinu netto, přičemž heroin je uveden v příloze č. 3 zákona č. 167/1998 Sb., jako látka omamná.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl usnesením ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 2 T 144/2013 tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušný k projednání této věci. Podle Obvodního soudu pro Prahu 6 z výpovědi obviněného vyplývá, že se zdržuje na adrese Vlkoš , okr. Hodonín a heroin objednal ze svého počítače z domu. Je tedy zřejmé, že pohyb zásilky přes území Obvodního soudu pro Prahu 6 byl zcela nezávislý na vůli obviněného, neboť bylo volbou přepravce, po jaké trase zásilku obviněnému doručí. Obviněný nemá k obvodnímu soudu také žádné vazby, když i jeho výslech byl proveden v místě jeho trvalého bydliště a k projednání věci je tak místně příslušný Okresní soud v Hodoníně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 odst. 1 a 2 tr. ř. uvádí více hledisek, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti.
Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dosud provedených skutkových zjištění zřejmé, že obviněný se zdržuje na adrese svého trvalého bydliště v obci Vlkoš , okr. Hodonín. Z protokolu o výslechu obviněného (č. l. 8 a násl. tr. spisu) dále vyplývá, že heroin objednával přes internet ze svého počítače z domu. Do místa jeho bydliště byla také objednaná zásilka adresována. Místem spáchání trestného činu, tedy místem, kde mělo dojít k jednání obviněného spočívajícím v tom, že neoprávněně dovezl, resp. nechal dovézt omamnou látku, je bydliště obviněného v obci Vlkoš , které se nachází v územním obvodu Okresního soudu v Hodoníně. Pouze na okraj Nejvyšší soud uvádí, že k projednání věci podle toho, kde trestný čin vyšel najevo (k čemuž došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6), by došlo až v případě, že by nebylo pro určení místní příslušnosti možno použít předchozí kritéria podle § 18 odst. 1, 2 tr. ř.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. ledna 2014

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš