7 Td 7/2017
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 7/2017-8
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 1. února 2017 v neveřejném zasedání, o návrhu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 na určení místní příslušnosti soudu k vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř., ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 0 Nt 13134/2016, takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :
Dne 19. 1. 2017 bylo Nejvyššímu soudu předloženo rozhodnutí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 0 Nt 13134/2016, kterým bylo rozhodnuto podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam, za použití § 88a odst. 1 tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř., o předložení uvedené věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

V odůvodnění usnesení soudkyně uvedla, že Obvodnímu soudu pro Prahu 4 byl dne 20. 12. 2016 doručen návrh Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 na vydání příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř. pro konkrétní v něm uvedené IP adresy. Ze spisového materiálu a z návrhu státní zástupkyně vyplynulo, že opatřením Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Místní oddělení Lhotka č.j. KRPA-328249/TČ-2016-001411-TO, byly dne 13. 10. 2016 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měl dosud neznámý pachatel dopustit tím, že prostřednictvím webových stránek .... , na kterých nabízí poskytnutí finančních půjček prostřednictvím spotřebitelského úvěru spol. Home Credit, a. s., v přesně neustanovené době během dne 4. 8. 2016, zažádal o poskytnutí finanční půjčky 5 000 Kč, kdy k vyplněné žádosti předložil fotokopii OP č. ... znějící na jméno B. R. Žádost byla v rámci schvalovacího procesu ze strany společnosti Home Credit, a. s., odmítnuta, nedošlo tak k uzavření smlouvy ani vyplacení požadované částky a nebyla tedy způsobená žádná hmotná škoda. Šetřením ve věci bylo zjištěno, že všechny informace vyskytující se na předložené fotokopii OP, odpovídají osobním datům existující osoby výše jmenovaného B. R., vyjma data narození, které tak muselo být nezjištěným způsobem pozměněno.

Z obsahu spisového materiálu podle soudkyně dále vyplývá, že neznámý pachatel pro účely převodu žádané částky sdělil ve své žádosti, mimo jiné, číslo bank. účtu: ..., který je veden u Fio banky, a. s., a kontaktní e-mailový účet: ... , který je ve správě providera služeb, společnosti Seznam.cz, a. s. Podle sdělení zmíněné banky, bylo k předmětnému účtu v rozhodné době přistupováno prostřednictvím internetového bankovnictví v časech uvedených v návrhu státní zástupkyně a z tam uvedených IP adres. Podle sdělení společnosti Seznam.cz, a. s., byl uvedený e-mailový účet registrován dne 4. 8. 2016 z IP adresy ... (shoduje se i s jednou IP adresou v návrhu státní zástupkyně). Tuto konkrétní IP adresu rovněž uvedla poškozená společnost, jakožto adresu, ze které pachatel přistupoval při komunikaci s jejich webem. V podaném vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. ř., ze dne 8. 12. 2016, B. R. uvedl, že uvedený bankovní účet sjednal na podnět neznámého cikána , za příslib finanční odměny 300 Kč, kdy po založení účtu dne 29. 7. 2016 předal dané osobě veškeré písemnosti k účtu, společně s přístupovými údaji k internetovému bankovnictví daného účtu, přičemž on sám žádné tyto přístupové údaje nemá a nezná. B. R. popřel, že by kdykoliv žádal o jakoukoliv půjčku, rovněž odmítl založení e-mailového účtu u společnosti Seznam.cz, a. s.

V odůvodnění soudkyně poukázala na to, že podle § 26 odst. 1 tr. ř. je k provádění úkonů v přípravném řízení příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. V nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14 (bod č. 114), je s odkazem na Komentář k trestnímu řádu uvedeno, že zákonná úprava příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení v § 26 tr. ř. je lex specialis k obecným ustanovením trestního řádu o věcné i místní příslušnosti soudů, a v ustanovení § 26 tr. ř. je pevně stanovena věcná příslušnost okresního soudu, avšak místní příslušnost se odvíjí od skutečnosti, že v obvodu daného okresního soudu je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Dále je v uvedeném nálezu také uvedeno (bod 115), že v případě, že příslušný návrh podává státní zástupce okresního státního zastupitelství, tedy státního zastupitelství působícího v obvodu jediného okresního soudu, je místní příslušnost okresního soudu přímo založena zákonnou právní úpravou § 18 tr. ř., neboť z tam stanovené obecné místní příslušnosti soudu se odvozuje místní příslušnost okresního státního zastupitelství, oprávněného k podání příslušného návrhu (§ 7 zákona o státním zastupitelství ve spojení s § 12 jednacího řádu). Pravidla pro určení místní příslušnosti je tedy třeba důsledně respektovat již od počátku trestního řízení, nikoliv jen po nápadu obžaloby nebo návrhu na potrestání, aby i úkony v přípravném řízení činil soud, kde došlo ke spáchání trestného jednání, a nelze se omezit na konstatování, že nález Pl. ÚS 4/14 zasahuje primárně vyšší stupně struktury státních zastupitelství, aniž by dopadal na složky nižší (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. 7 Td 24/2016).

Soudkyně po prostudování obsahu spisového materiálu dospěla v daném případě k závěru, že jsou dány důvody pro předložení trestní věci k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu. Jediná souvislost s obvodem Prahy 4 spočívá podle ní v místě, kde skutek vyšel najevo, a v místě, kde je trvale hlášen B. R., přičemž se jedná o sídlo úřadu MČ Praha-Libuš. B. R. však v dané věci nevystupuje ani jako podezřelý a ani mu nebyla jednáním neznámého pachatele způsobena škoda. Pokud jde o kritérium místa, kde trestný čin vyšel najevo, toto je subsidiárním kritériem určujícím místní příslušnost. Primárně je nutno zkoumat, kde byl trestný čin spáchán. V případě distančních deliktů (jako tomu je i u trestného činu podvodu) je pak místem spáchání jak místo jednání, tak i místo následku. Ze spisového materiálu vyplývá, že místo jednání není možné v současnosti určit, to však neplatí, pokud jde o místo následku. K tomu mělo dojít v rámci obvodu Městského soudu v Brně, neboť v jeho obvodu sídlí poškozená společnost Home Credit, a. s.

S ohledem na shora uvedené za situace, kdy není podle soudkyně dána k rozhodnutí v přípravném řízení místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, předložil soud trestní věc neznámého pachatele Nejvyššímu soudu, jakožto soudu, který je nejblíže společně nadřízen soudu zdejšímu a Městskému soudu v Brně, aby rozhodl o příslušnosti.

Nejvyšší soud na základě předloženého spisu a obsahu usnesení o předložení věci k rozhodnutí o místní příslušnosti dospěl k závěru, že Obvodní soud pro Prahu 4 je místně příslušný k rozhodnutí o návrhu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 4 ZN 5987/2016-12, na vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř.

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení je upravena v ustanovení § 26 tr. ř. Podle § 26 odst. 1 tr. ř. k provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Podle § 26 odst. 2 tr. ř. soud, u něhož státní zástupce podal návrh podle odstavce 1, se stává příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení, pokud nedojde k postoupení věci z důvodu příslušnosti jiného státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu.

Jak je zřejmé ze spisového materiálu, nachází se uvedená trestní věc proti neznámému pachateli ve stadiu přípravného řízení. Podal-li návrh na vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř. státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 u Obvodního soudu pro Prahu 4, je tento soud místně příslušný k rozhodnutí o něm, když příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení je zvlášť upravena v ustanovení § 26 odst. 1 tr. ř., podle kterého je k provádění úkonů v přípravném řízení příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh.

Pokud soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 uvedla, že se nelze omezit na konstatování, že nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/14 zasahuje primárně vyšší stupně struktury státních zastupitelství, aniž by dopadal na složky nižší, přičemž poukázala na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. 7 Td 24/2016, kde toto konstatování bylo ve zcela obecné rovině uvedeno, Nejvyšší soud poukazuje na okolnost, že v dané jiné věci se jednalo o situaci, kdy návrh na vydání příkazu podle § 26 tr. ř. byl podán u soudu, jehož místní příslušnost k úkonům v přípravném řízení byla dána nejen podle § 26 tr. ř., ale také podle hledisek uvedených v ustanovení § 18 tr. ř.

Ústavní soud uvedl v usnesení ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3758/16, že účelem závěrů obsažených v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/14, je vyloučit libovůli ve výběru soudu v případě, kdy příslušný návrh podle § 26 tr. ř. podává státní zástupce krajského či vrchního státního zastupitelství. Nejvyšší soud proto v souladu s tím uvádí, že o takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť výše uvedený návrh podala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 u Obvodního soudu pro Prahu 4, tedy u soudu příslušného podle § 26 odst. 1 tr. ř. Není zde tedy dán orgánům veřejné moci prostor pro jakoukoli libovůli, kdy by bylo nutno přihlížet i k obecným hlediskům pro určení místní příslušnosti podle § 18 tr. ř.

Nejvyšší soud proto na základě výše uvedených důvodů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. února 2017

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu