7 Td 69/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: čl. § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 69/2015-24
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 9. prosince 2015 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněných Ing. I. J. , a J. V. , vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 3 T 93/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Sokolově podala dne 5. 8. 2015 u Okresního soudu v Sokolově obžalobu na obviněné Ing. M. H., Ing. K. K., J. D., P. F., D. F., Ing. I. J. a J. V. U obviněných Ing. M. H., Ing. K. K. a J. D. [ad A 1-12)], u P. F. [ad A 1-10), 12)] a D. F. [ad A 1), 11), 12)] pro pokračující přečin sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. U obviněných Ing. I. J. a J. V. [ad B)] pro přečin sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 3 T 87/2015, byla podle § 23 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněných Ing. I. J. a J. V., ve které je obžalobou spatřováno spáchání přečinu sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, vyloučena z dosud společného řízení za účelem samostatného projednání a rozhodnutí. Tato vyloučená věc je nadále vedena pod sp. zn. 3 T 93/2015.

Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 3 T 93/2015, byla trestní věc obviněných Ing. I. J. a J. V., vedená tímto soudem pod sp. zn. 3 T 93/2015, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., z důvodu uvedeného v § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že Okresní soud v Sokolově není příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Po předběžném projednání obžaloby (která byla podána na celkem 7 obviněných) samosoudce zjistil, že trestní věc obviněných Ing. I. J. a J. V. nikterak nesouvisí s trestní věcí dalších spoluobviněných, nejedná se ani o dílčí útok pokračující trestné činnosti a nejsou zde dány ani podmínky pro společné řízení. Proto bylo usnesením ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 3 T 87/2015, rozhodnuto o vyloučení věci těchto obviněných k samostatnému projednání a rozhodnutí. Podle soudu je třeba přisvědčit námitkám obhajoby, že za tohoto stavu věci není Okresní soud v Sokolově místně příslušný k projednání věci. K závěru o místě spáchání uvedeného přečinu lze podle soudu spolehlivě dojít přinejmenším z následku přečinu, tj. ze zmanipulovaného výběrového řízení, který nastal v obci Š. u Nového Jičína, tedy v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Ani jednání obviněných nemohlo být podle soudu spácháno v obvodu Okresního soudu v Sokolově. Jelikož jde o soudy nacházející se v obvodech dvou různých vrchních soudů, je Nejvyšší soud příslušný k rozhodnutí o příslušnosti soudu k projednání věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné pro rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným Okresním soudem v Sokolově.

V uvedené věci byla dne 5. 8. 2015 u Okresního soudu v Sokolově podána obžaloba na jmenované obviněné. Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 3 T 87/2015, byla podle § 23 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněných Ing. I. J. a J. V., ve které je obžalobou spatřováno spáchání přečinu sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, vyloučena z dosud společného řízení za účelem samostatného projednání a rozhodnutí. K námitkám obhajoby ohledně místní příslušnosti soudu předložil Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 3 T 93/2015, (vyloučenou) věc obviněných Ing. I. J. a J. V. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Sokolově není místně příslušný k jejímu projednání.

Především je nutno zdůraznit, že ustanovení § 23 odst. 1 tr. ř. stanoví, že k urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení. Podle § 23 odst. 2 tr. ř. se příslušnost soudu, který věc vyloučil, nemění; vyloučí-li však krajský soud věc, o níž by jinak příslušelo konat řízení okresnímu soudu, může ji postoupit tomuto soudu. Toto ustanovení tedy stanoví zásadu, že příslušnost soudu, který věc vyloučil, se nemění (věta za středníkem stanoví pouze jedinou výjimku z této obecné zásady). Samotné vyloučení věci proto neopravňuje k námitce místní nepříslušnosti, pokud v době podání obžaloby ve společném řízení soud rozhodující o vyloučení byl příslušný projednat věc v prvním stupni (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 313/03).

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že věcná příslušnost okresního soudu byla dána § 16 tr. ř. Místní příslušnost Okresního soudu v Sokolově k projednání věci vyplývá z ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř. a § 22 tr. ř., neboť v obvodu tohoto soudu měl být (v obžalobě jmenovanými obviněnými) spáchán dílčí útok pokračujícího přečinu sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. U Okresního soudu v Sokolově podal státní zástupce také obžalobu na všechny (v obžalobě uvedené) obviněné, včetně obviněné Ing. I. J. a obviněného J. V. Věcná a místní příslušnost Okresního soudu v Sokolově ke konání společného řízení znamená, že tento soud je příslušný konat řízení ve věci všech obviněných. Zásadu, že příslušnost soudu, která ze zákona vyplývá, pokud jde o společné řízení, se po vyloučení věci nemění, je nutno vykládat v tom smyslu, že se týká jak té věci, která byla ze společného řízení vyloučena, tak té věci, která po vyloučení zůstala jako původní věc. Na těchto závěrech, vyplývajících, jak z výše citovaného rozhodnutí Ústavního soudu, tak i z usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 10. 1997, sp. zn. Ntdn 40/97 (uveřejněném pod číslem 53/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nemá Nejvyšší soud důvod cokoli měnit.

Z toho ve vztahu k posuzovanému případu vyplývá, že příslušnost Okresního soudu v Sokolově ve věci obviněných Ing. I. J. a J. V. se nezměnila v důsledku toho, že byla vyloučena ze společného řízení proti všem v obžalobě jmenovaným obviněným. Smyslem ustanovení § 23 odst. 2 tr. ř. je zachovat příslušnost soudu, který je příslušný konat společné řízení, ve všech věcech poté, kdy je některá ze společného řízení vyloučena. Z takto pojímaného smyslu uvedené zásady je zřejmé, že rozhodnutím o vyloučení zůstala příslušnost Okresního soudu v Sokolově nezměněna.

Nejvyšší soud nad rámec tohoto rozhodnutí uvádí, že zcela nesouhlasí se závěry Okresního soudu v Sokolově uvedenými v usnesení ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 3 T 93/2015, že trestní věc obviněných Ing. I. J. a J. V. nikterak nesouvisí s trestnou činností ostatních obviněných, když z obsahu trestního spisu, jakož i z odůvodnění obžaloby (str. 20, 26 obžaloby) jistá propojenost zejména obviněné Ing. I. J. s dalšími obviněnými zjevně vyplývá.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. prosince 2015
JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu