7 Td 68/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: čl. § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 68/2015-8
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 25. listopadu 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného F. M. , vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 9 Nt 745/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Rakovníku.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Okresního soudu v Rakovníku ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 9 Nt 745/2015, byla věc obviněného F. M. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Rakovníku není místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení. Obviněný F. M. podal dne 5. 8. 2015 u Okresního soudu ve Znojmě žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení ze zdravotních důvodů. Okresní soud ve Znojmě jeho žádost postoupil k vyřízení Okresnímu soudu v Karlových Varech. Tento soud po zjištění, že se obviněný nenachází ve věznici v Ostrově, ale ve věznici v Oráčově, postoupil žádost obviněného Okresnímu soudu v Rakovníku, jako soudu místně příslušnému. Okresní soud v Rakovníku má však za to, že není příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného, a to s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Td 42/2015 a usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Ntd 12/2015. Okresní soud v Rakovníku tedy postoupil žádost obviněného Okresnímu soudu ve Znojmě, neboť tento soud uložil trest, který obviněný vykonává. Okresní soud ve Znojmě však žádost obviněného vrátil Okresnímu soudu v Rakovníku s tím, že obviněný trest odnětí svobody vykonává v obvodu tohoto soudu ve věznici v Oráčově, a tak je tento soud místně příslušný k projednání věci. Okresní soud v Rakovníku proto předložil věc Nejvyššímu soudu, jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Rakovníku a Okresnímu soudu ve Znojmě, k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu v souvislosti s rozhodnutím o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Rakovníku je místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život.

Podle rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sešit č. 8/2014, pod č. 43 (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013), k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (§ 57a tr. zákoníku) je podle § 320 odst. 2 tr. ř. příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody, neboť se uplatní tato speciální úprava příslušnosti ve vztahu k obecnému ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. V odůvodnění je pak uvedeno, že ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z opisu evidence rejstříku trestů zřejmé (č. l. 8 tr. spisu), že obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody v délce 36 měsíců, uložený mu rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 1 T 36/2015, a to ve Věznici Oráčov, okr. Rakovník, s předpokládanou délkou věznění do 26. 11. 2017. Dne 5. 8. 2015 podal k Okresnímu soudu ve Znojmě žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ze zdravotních důvodů (č. l. 1 tr. spisu). S ohledem na výše uvedené publikované rozhodnutí je místně příslušným k projednání věci Okresní soud v Rakovníku, neboť soudem místně příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení je soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Pokud Okresní soud v Rakovníku názor o své místní nepříslušnosti k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení opřel o usnesení Nejvyšší soudu sp. zn. 7 Td 42/2015 (shodně též sp. zn. 7 Td 60/2015, sp. zn. 7 Td 63/2015, sp. zn. 7 Td 66/2015), ve kterém bylo s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Ntd 12/2015, a komentář k trestnímu řádu (viz Šámal, P. a kol. Trestní řád III., Komentář. 7. vydání, Praha: C. H. Beck 2013, str. 3821) uvedeno, že k rozhodnutí podle ustanovení § 333b tr. ř. je příslušný soud, který trest odnětí svobody uložil (§ 315 odst. 2 tr. ř.), neboť zde není zvláštní ustanovení obdobné § 333 odst. 1 tr. ř., tak názor uvedený v těchto rozhodnutích se nadále již nebude aplikovat, a tak jako v tomto případě bude vycházeno z výše citovaného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sešit č. 8/2014, pod č. 43.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 25. listopadu 2015


JUDr. Michal Mikláš předseda senátu