7 Td 67/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 67/2015-10
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. listopadu 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného D. M. , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 T 181/2015, o příslušnosti soudu takto :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Přerově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 29. 9. 2015 u Okresního soudu v Českých Budějovicích obžalobu (č. l. 705 tr. spisu) na obviněného D. M., pro pokračující zločin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se podle obžaloby měl dopustit tím, že v období od 5. 9. 2014 do 17. 10. 2014 v Č. B., případně jinde, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch jako zaměstnanec společnosti Autodoprava Hanzalík, s. r. o., se sídlem Kořenského č. 1107, 150 00 Praha, s pracovním zařazením na pozici řidiče vnitrostátní a mezinárodní kamionové přepravy s místem výkonu práce na provozovně v L., v H. u., vykonávajíc činnost na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2014 a z ní vyplývající dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 24. 6. 2014, zejména pak čl. 2 dohody o hmotné odpovědnosti, podle něhož zaměstnanec přebírá touto dohodou hmotnou odpovědnost za hodnoty svěřené mu k vyúčtování, zejména za zboží, které přebírá na základě nákladního listu od odesílatele a potvrzuje převzetí do nákladního listu a při výdeji zboží potvrzuje příjemce přejímku zboží opět do nákladního listu, v rámci výkonu své práce převzal k převozu do pivovaru Radegast v N.

- dne 5. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek v celkové hodnotě 132 000 Kč, jejichž převzetí potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. .....,
- dne 13. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 219 450 Kč, převzetí kterých potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ....,
- dne 16. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 219 450 Kč, jejichž převzetí potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 17. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 219 450 Kč, převzetí kterých potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 20. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví v celkové hodnotě 211 200 Kč, jejichž převzetí potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 30. 9. 2014 v O., v T. u. č. ..., na provozovně distribučního centra společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., celkem 1 440 kusů plastových přepravek s 28 800 kusy prázdných pivních lahví a 30 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 237 900 Kč, převzetí kterých potvrdil na obalový list č. .......,
- dne 6. 10. 2014 v O., v T. u. č. ..., na provozovně distribučního centra společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., celkem 1 584 kusů plastových přepravek s 31 680 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 261 690 Kč, jejichž převzetí potvrdil na obalový list č. ......,
- dne 7. 10. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví v celkové hodnotě 211 200 Kč, převzetí kterých potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 8. 10. 2014 v O., v T. u. č. ..., na provozovně distribučního centra společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., celkem 576 kusů plastových přepravek s 11 520 kusy prázdných pivních lahví a 12 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 95 160 Kč, jejichž převzetí potvrdil na obalový list č. .......,
- dne 9. 10. 2014 v O., v T. u. č. ...., na provozovně distribučního centra společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., celkem 1 584 kusů plastových přepravek s 31 680 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 261 690 Kč, převzetí kterých potvrdil na obalový list č. ......,
- dne 10. 10. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví v celkové hodnotě 211 200 Kč, jejichž převzetí potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. .......,
- dne 13. 10. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 320 kusů plastových přepravek s 26 400 kusy prázdných pivních lahví v celkové hodnotě 211 200 Kč, převzetí kterých potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 15. 10. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market s. r. o., celkem 1 280 kusů plastových přepravek s 25 600 kusy prázdných pivních lahví a 32 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 212 800 Kč, jejichž převzetí potvrdil na tiskopis - vrácené obaly pro organizaci - láhve, přepravky - č. ......,
- dne 17. 10. 2014 v O., v T. u. č. ..., na provozovně distribučního centra společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., celkem 1 584 kusů plastových přepravek s 31 680 kusy prázdných pivních lahví a 33 kusů dřevěných palet v celkové hodnotě 261 690 Kč, převzetí kterých potvrdil na obalový list č. ......,
celkem tedy 18 608 kusů plastových přepravek, 345 760 kusů prázdných pivních lahví a 272 kusů dřevěných přepravek, vše v celkové hodnotě nejméně 2 966 080 Kč, a tyto v rozporu se svými pracovněprávními povinnostmi v pivovaru Radegast v N. nepředal, zaměstnavateli nejpozději k datu ukončení pracovního poměru ani poté nevyúčtoval a naložil s nimi dosud nezjištěným způsobem, čímž společnosti Autodoprava Hanzalík, s. r. o., se sídlem Kořenského 1107, 150 00 Praha, způsobil škodu ve výši nejméně 2 966 080 Kč .

Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 2 T 181/2015, bylo podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., za použití § 18 odst. 2 tr. ř., rozhodnuto o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Českých Budějovicích není místně příslušný k jejímu projednání. Podle názoru okresního soudu nelze v uvedeném případě přesně zjistit místo spáchání zločinu zpronevěry, neboť místo, kde pachatel věc převzal, není místem spáchání uvedeného trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř., pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Místem spáchání trestného činu není ani místo, kde měl pachatel svěřenou věc předat, ani místo, kde měl předat a vyúčtovat finanční prostředky. V uvedené věci obviněný měl věci přebírat buď v L. n. B. nebo v O. a měl je odevzdat v Pivovaru Radegast v N.. Je mu kladeno za vinu, že předmětné věci v N. nepředal a svému zaměstnavateli Autodoprava Hanzalík, s. r. o., je nevyúčtoval. Není podle soudu známo, jakým způsobem se svěřenými věcmi naložil, jak si je přisvojil a kde. Podle okresního soudu v případě, že nelze přesně zjistit místo spáchání trestného činu, je nutno při stanovení místní příslušnosti vyjít z ustanovení § 18 odst. 2 tr. ř., podle něhož je místně příslušný k projednání věci soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje, nebo se zdržuje, jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu vyšel čin najevo. V úvahu tak podle okresního soudu přichází příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem, kde má obviněný trvalé bydliště, a Okresního soudu v Ostravě, kde se obviněný skutečně zdržuje a bydlí. Nejblíže společně nadřízeným soudem Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, a oběma uvedeným soudům, je pak Nejvyšší soud, který je příslušný k rozhodnutí o příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Z dostupného spisového materiálu vyplývá, že se obviněný měl po dobu necelých dvou měsíců dopouštět pokračujícího trestného činu zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku. Objektivní stránku naplní pachatel, který si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a zároveň tím způsobí na cizím majetku škodu ve výši požadované trestním zákoníkem (v tomto případě značnou škodu). Pachatel si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, jestliže s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla cizí věc nebo jiná majetková hodnota dána do opatrování nebo do dispozice, a to způsobem, který maří základní účel svěření.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že obviněný se měl zločinu zpronevěry dopustit celkem 14 útoky neboť, jak vyplývá z obžaloby, celkem ve 14 případech měl odebrat zboží, které nedovezl do místa určení a ani ho svému zaměstnavateli nevyúčtoval, přičemž není z obsahu spisu zřejmé, jak se svěřenými věcmi naložil. Okresní soud ve svém usnesení poukázal na to, že za místo spáchání zločinu zpronevěry ještě nelze považovat místo, kde obviněný měl předmětné věci (plastové přepravky a prázdné lahve) převzít, neboť se může lišit od místa, kde si obviněný uvedené věci přisvojil, tedy pojal úmysl naložit s věcmi v rozporu s účelem svěření. O tomto místě však není podle okresního soudu nic známo a tak dovozuje místní příslušnost podle kriterií uvedených v ustanovení § 18 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud však s tímto závěrem zcela nesouhlasí. V uvedené věci mohou existovat pochybnosti o místu spáchání zločinu zpronevěry toliko v prvním případě, tedy v případě prvního útoku pokračujícího trestného činu zpronevěry, kdy obviněný dne 5. 9. 2014 v L. n. B., v provozovně společnosti Penny Market, s. r. o., převzal k převozu v obžalobě uvedené věci, se kterými měl následně naložit v rozporu s účelem jejich svěření. Pokud jde totiž o navazující útoky (kterých se obviněný měl dopouštět v rychlém časovém sledu po sobě), tyto se jeví jako dílčí útoky pokračujícího jednání, kdy obviněný již při přebírání uvedených věcí k převozu v jednotlivých provozovnách, měl v úmyslu naložit s nimi v rozporu s účelem svěření, tedy nepředat svěřené věci v místě určení, stejně tak, jak to učinil s prvním nákladem jemu svěřených věcí. Za místa spáchání zločinu zpronevěry je tak v tomto případě nutno považovat již místa, kde obviněný měl předmětné věci převzít k převozu, přičemž se jedná o L. n. B. v obvodu Okresního soudu v Přerově, a O., v obvodu Okresního soudu v Olomouci.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že Okresní soud v Českých Budějovicích není místně příslušný k projednání věci. Do úvahy připadá příslušnost více soudů, a to Okresního soudu v Přerově a Okresního soudu v Olomouci. Vzhledem k tomu, že obviněný se zločinu zpronevěry měl dopustit 9 útoky ze 14 v L. n. B., Nejvyšší soud rozhodl, že příslušný k projednání věci je Okresní soud v Přerově, v jehož obvodu došlo k většině útoků pokračujícího trestného činu a tedy k jednání obviněného naplňujícímu objektivní stránku uvedeného zločinu. V obvodu tohoto okresního soudu pak mají bydliště také někteří ze svědků, navržených v obžalobě ke slyšení v hlavním líčení.

Závěrem Nejvyšší soud s odkazem na výše uvedené (k argumentaci okresního soudu) připomíná, že k projednávání činu soudem podle kritérií uvedených v § 18 odst. 2 tr. ř. by došlo teprve tehdy, pokud by nebylo možno použít předchozí kritéria podle § 18 odst. 1 tr. ř. O takový případ však v právě posuzované věci nejde.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 11. listopadu 2015


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu