7 Td 65/2016
Datum rozhodnutí: 08.12.2016
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 65/2016-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud ve věci A. J., vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 3 Nt 1001/2016, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. prosince 2016 návrh na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Třebíči n e odnímá.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči ze dne 2. 5. 2016, sp. zn. ZT 357/2015, bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno trestní stíhání A. J. pro skutek právně kvalifikovaný jako přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), c), d) tr. zákoníku (č. l. 11 spisu 3 Nt 1001/2016). Dne 3. 5. 2016 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči u Okresního soudu v Třebíči návrh na uložení ochranného opatření jmenované, a to ochranného ústavního psychiatrického léčení (č. l. 1 spisu 3 Nt 1001/2016).

Nejvyššímu soudu byl dne 28. 11. 2016 předložen spis vedený u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 3 Nt 1001/2016, k rozhodnutí o návrhu A. J. (dále též navrhovatelka) na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř.

V návrhu na odnětí a přikázání věci A. J. poukazuje na lékařskou zprávu MUDr. M. B., jejího obvodního lékaře, ze dne 4. 4. 2016, podle které není schopná pro zdravotní obtíže absolvovat cestu k Okresnímu soudu v Třebíči a z důvodu zdravotního stavu není vhodné ani její psychické přetěžování. Dále poukázala na lékařskou zprávu kardiologické poradny Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Chrudimské nemocnice ze dne 13. 6. 2016, podle které má dodržovat klidový režim. Ze zprávy podle navrhovatelky také vyplývá, že není schopná větší fyzické zátěže. Poukázala také na lékařskou zprávu MUDr. M. B. z 11. 11. 2016, ze které podle ní vyplývá, že ještě není schopna z důvodu zdravotního stavu větší fyzické zátěže, která by byla spojena s cestováním k jednání soudu v Třebíči. Navrhovatelka uvádí, že je těžkým kardiakem, zejména od doby předvedení ke znaleckému zkoumání se její zdravotní stav ještě zhoršil, je omezena v běžných denních činnostech, zadýchává se, buší jí srdce, otékají nohy, nezvládá fyzickou zátěž. Při cestování je odkázána pouze na hromadné dopravní prostředky. Z místa jejího trvalého bydliště neexistuje přímé spojení do Třebíče a cesta s několika přestupy je nad její fyzické možnosti. Navrhovatelka dále uvádí, že není schopná spát v cizím prostředí a bylo by tedy vhodné, kdyby jí doprovod mohla dělat její dcera R. J., která bydlí na adrese K., Praha 9, kde se hodlá zdržovat. Také upozorňuje, že doposud nebyli vyslechnuti za přítomnosti jejího obhájce svědci, kteří mají bydliště v okrese Havlíčkův Brod, pro něž by byla cesta do Prahy časově srovnatelná nebo lepší než k příslušnému soudu do Třebíče. Rovněž, že přichází v úvahu svědectví její dcery R. J. Obviněná dodává, že na znalce Prof. MUDr. L. Hosáka, PhD., který ve věci vypracoval znalecký posudek, bylo podáno trestní oznámení pro nepravdivý znalecký posudek a pomluvu. Navrhovatelka je přesvědčena, že se projednání věci urychlí, pokud bude odňata Okresnímu soudu v Třebíči a přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu se hodlá zdržovat. Také prohlašuje, že se veřejného zasedání chce účastnit.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Z obsahu spisů předložených Okresním soudem v Třebíči vyplývá, že usnesením ze dne 8. 12. 2015 bylo zahájeno trestní stíhání A. J., obviněné ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování podle § 254 odst. 1 písm. a), c), d) tr. zákoníku (č. l. 90). O místní příslušnosti Okresního soudu v Třebíči k projednání věci není pochyb. Z obsahu trestního spisu je dále zřejmé, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči ze dne 2. 5. 2016, sp. zn. ZT 357/2015, bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněné A. J. pro skutek právně kvalifikovaný jako přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), c), d) tr. zákoníku (č. l. 11 spisu 3 Nt 1001/2016). Dne 3. 5. 2016 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči u Okresního soudu v Třebíči návrh na uložení ochranného opatření, a to ochranného ústavního psychiatrického léčení (č. l. 1 spisu 3 Nt 1001/2016). Opatřením ze dne 23. 5. 2016, sp. zn. 3 Nt 1001/2016 byla obviněné ustanovena, z důvodu § 36 odst. 4 písm. b) tr. ř., obhájkyně Mgr. P. Kosová.

Pokud jde o návrh na postup podle § 25 tr. ř., nutno v úvodu podotknout, že skutečnost, že navrhovatelka má bydliště a zdržuje se nebo se hodlá zdržovat (jak uvádí obviněná) v obvodu jiného soudu, než soudu příslušného k projednání věci, není obecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu. Navrhovatelka sama poukazuje na svůj špatný zdravotní stav (buší jí srdce, má problémy s dýcháním, natékají jí nohy). Poukazuje na lékařské zprávy založené ve spise. Nejvyšší soud však konstatuje, že z předmětných lékařských zpráv (MUDr. M. B. ze dne 4. 4. 2016 na č. l. 44, kardiologické ambulance, NPK, a. s., Chrudimské nemocnice ze dne 13. 6. 2016 na č. l. 15 a zprávy MUDr. M. B. ze dne 11. 11. 2016 na č. l. 20) nelze dovodit, že by obviněná nebyla schopna a nebylo v jejích možnostech dostavit se k veřejnému zasedání u příslušného soudu v Třebíči. Z lékařské zprávy kardiologické poradny ze dne 13. 6. 2016 (č. l. 15) vyplývá, že je navrhovatelka na této ambulanci sledována pro uvedené potíže. Dále podává informaci o tom, jak se navrhovatelka v uvedenou dobu subjektivně cítí. Zprávy MUDr. M. B. (vydané na žádost obviněné) vůbec nepopisují její zdravotní potíže, jen popisují, že se subjektivně necítí na cestu do Třebíče.

Na tomto místě Nejvyšší soud zdůrazňuje, že je nutno trvat na tom, že postup podle § 25 tr. ř. je zcela výjimečným postupem, a tedy odůvodněným zcela výjimečnými okolnostmi. Pokud jde obecně o zdraví konkrétní osoby, může být takovým důvodem zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují její mobilitu. Takový stav navrhovatelky však z obsahu spisu nevyplývá. Naopak je z obsahu spisového materiálu zřejmé, že je schopna absolvovat cestu k lékařům do Chrudimi, do Heřmanova Městce, cestu do Prahy za dcerou. Z obsahu trestního spisu tedy nevyplývá, že by se navrhovatelka, která je zastoupena obhájkyní z obvodu příslušného soudu, nemohla jednorázově dostavit k jednání příslušného soudu ve své věci, jehož se, jak sama uvádí, účastnit chce.

Nejvyšší soud po pečlivém zvážení skutečností vyplývajících z obsahu spisového materiálu neshledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2016
JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu