7 Td 62/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 62/2016-6
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 14. prosince 2016 v neveřejném zasedání návrh Obvodního soudu pro Prahu 5 , na odnětí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. 37 Nt 287/2016 a 37 Nt 288/2016, a jejich přikázání jinému věcně příslušnému soudu v obvodu mimo obvod Vrchního soudu v Praze takto:

Podle § 25 tr. ř. se Obvodnímu soudu pro Prahu 5 odnímají věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 37 Nt 287/2016 a 37 Nt 288/2016, a přikazují se Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 16. 11. 2016 byl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí podle § 25 tr. ř. návrh Obvodního soudu pro Prahu 5, na odnětí věcí vedených u tohoto soudu pod sp. zn. 37 Nt 287/2016 a 37 Nt 288/2016, a jejich přikázání jinému věcně příslušnému soudu v obvodu mimo obvod Vrchního soudu v Praze.

V předložení návrhu soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 uvedl, že v uvedených věcech se jedná také o návrh státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, na vydání příkazů podle trestního řádu, který se mimo jiné týká i jedné osoby působící u Vrchního soudu v Praze. Vzhledem k obsahu spisu, že lze také předpokládat podání i dalších obdobných návrhů. Protože za dané situace není vhodné, aby v této trestní věci rozhodoval v přípravném řízení kterýkoli ze soudů v obvodu Vrchního soudu v Praze, navrhl Obvodní soud pro Prahu 5, aby mu uvedené věci byly podle § 25 tr. ř. odňaty a byly přikázány jinému věcně příslušnému soudu mimo obvod Vrchního soudu v Praze a takovým krokem byla založena nová místní příslušnost pro rozhodování soudu v přípravném řízení v této trestní věci.

Nejvyšší soud se seznámil s obsahem předmětných návrhů, které jsou vedeny v režimu utajení Vyhrazené a týkají se téže trestní věci vedené u Generální inspekce bezpečnostních sborů. Po jeho projednání dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podmínkou pro odnětí věci příslušnému soudu, a její přikázání jinému soudu musí být tedy předně existence určité věci projednávané příslušným soudem a pak existence tzv. důležitých důvodů ve smyslu § 25 tr. ř.

Podle § 26 odst. 1 tr. ř. je k provádění úkonů v přípravném řízení příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Podle § 26 odst. 2 tr. ř. soud, u něhož státní zástupce podal návrh podle odstavce 1, se stává příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení, pokud nedojde k postoupení věci z důvodu příslušnosti jiného státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu.

Jak vyplývá z obsahu předloženého spisu, podle § 158 odst. 3 tr. ř. byly Generální inspekcí bezpečnostních sborů zahájeny úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že dosud neustanovenou osobou byl spáchán trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku. V tomto řízení byly u Obvodního soudu pro Prahu 5 v souladu s ustanovením § 26 tr. ř. podány státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze návrhy na vydání příkazů podle trestního řádu. Jeden z uvedených návrhů v téže trestní věci, se mimo jiné týká i osoby působící u Vrchního soudu v Praze.

Nejvyšší soud vzhledem k zjištěným okolnostem případu vyplývajícím ze spisového materiálu dospěl k závěru, že ve věci jsou důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Vycházel především z účelu trestního řádu, který je v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř. definován tak, že jeho účelem je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. K dosažení tohoto účelu zákona je vzhledem k okolnostem případu vhodné vyloučit, aby objasňování věci bylo jakýmkoliv způsobem ovlivňováno nebo mařeno či ztěžováno zjišťování skutečností významných pro trestní řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. Tímto rozhodnutím se Okresní soud v Olomouci stává příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení v dané věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. prosince 2016


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu