7 Td 61/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 61/2016-17

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud v trestní věci obviněných O. N. J. A.-B. , a B. J. (roz. M.) , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 255/2016, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. listopadu 2016 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikazuje Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal u Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 24. 10. 2016 obžalobu na obviněné O. N. J. A.-B. pro zločin zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby podle ustanovení § 240 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle ustanovení § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a B. J. pro účastenství ve formě organizátorství podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ve vztahu ke zločinu zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby podle ustanovení § 240 odst. 1, odst. 2, písm. c) tr. zákoníku, dokonaného do stadia pokusu podle ustanovení § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Zločinu se obvinění měli dopustit tím, že B. J. (rozený M.) na blíže neurčeném místě v Brně v blíže nezjištěné době, nejpozději do 25. 10. 2013 zosnoval a řídil sled událostí, aby se O. N. J. A.-B., stal jednatelem a společníkem společnosti Berberis trade, s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, Praha 6, (do 26. 02. 2015 se sídlem Polská 1211/26, Praha 2), a dále zajistil pro účely plánovaného neoprávněného vylákání nadměrného odpočtu na daň z přidané hodnoty společnosti Berberis trade, s.r.o. fiktivní účetní doklady od jednatele společnosti SAVA, spol. s r.o., IČ: 161 89 906, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Brno, B. W. S., které měly dokládat fiktivní transakci s oblečením mezi společností SAVA, spol. s r.o., jako prodávajícím, a společností Berberis trade, s.r.o., jako kupujícím, konkrétně fakturu č. ... ze dne 20. 09. 2013 vystavenou společností SAVA, spol. s r.o., na částku 8 000 000 Kč plus 1 680 000 Kč daň z přidané hodnoty za 20 000 ks dámských triček, dále dodací list ze dne 20. 09. 2013 k faktuře č. ... na 20 000 ks dámských triček a 25 ks fiktivních výdajových pokladních dokladů společnosti Berberis trade, s.r.o., dokládajících uhrazení faktury č. ..., dále zajistil fiktivní účetní doklady od jednatele společnosti SDRUŽENÍ SALVÁTOR, s.r.o., se sídlem Litovická 447, 161 00 Praha 6 - Liboc, M. N., konkrétně faktury č. ... ze dne 16. 09. 2013 a č. ... ze dne 19. 09. 2013, vystavené společností SDRUŽENÍ SALVÁTOR, s.r.o. pro společnost SAVA, spol. s r.o., které měly dokládat původ 20 000 ks dámských triček, které měly být následně prodány společností SAVA, spol. s r.o. společnosti Berberis trade, s.r.o., a to přesto, že od počátku věděl, že prodej žádného zboží ve skutečnosti neproběhl a doklady byly vystaveny pouze za účelem uplatnění neoprávněného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu společnosti Berberis trade, s. r. o. za zdaňovací období září 2013 ve výši 1 680 000 Kč, který O. N. J. A.-B. jako jednatel společnosti Berberis trade, s.r.o., uplatnil u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, Praha 2, dne 25. 10. 2013 podáním daňového přiznání .

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 2 T 255/2016, bylo rozhodnuto o předložení trestní věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 25 tr. ř., tedy odnětí věci příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a jejím přikázání Městskému soudu v Brně. Obvodní soud pro Prahu 2 si je především vědom své místní příslušnosti k projednání věci. Je si vědom toho, že důvody pro odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. nelze mechanicky dovozovat např. z pouhého porovnání počtu útoků spáchaných v obvodu toho kterého soudu, ani z počtu tam bydlících svědků, přesto má za to, že hledisko hospodárnosti a rychlosti řízení je základním předpokladem pro správné rozhodnutí soudu. Z tohoto důvodu je podle soudu důležité, že pobyt obou obviněných i všech svědků je v obvodu Městského soudu v Brně, a projednáním věci u tohoto soudu bude lépe zajištěna zásada hospodárnosti řízení, zejména i ochoty dostavit se a vypovídat, ale i v opačném případě, dosažitelnost svědků v případě nutných předvedení a eskort. Z obsahu trestního spisu vyplývá, že obviněný O. N. J. A.-B., má bydliště T. ..., Brno, obviněný B. J., (roz. M.), se zdržuje na adrese K. ..., Brno. Pokud jde o svědky navržené obžalobou ke slyšení, H. S. má bydliště J. ..., Brno, M. N., T. ..., Brno, B. W. S., D. ..., Brno, Q. T. T., V. ..., Brno, D. Y., H. H. ..., Brno. Obhájci obviněných JUDr. Roman Hais, se sídlem AK Čeňka Růžičky 8, Brno, Mgr. Ondřej Kučera se sídlem AK Olomoucká 1292, Brno. Obvodní soud dále poukázal na skutečnost, že všechny výslechy obviněných i svědků konalo Městské ředitelství policie Brno. Podle obvodního soudu je navíc podstatné, že převážnou většinu svědků bude nutné u soudu osobně vyslechnout (vypovídali na podaná vysvětlení a komisař zamítl návrh obhajoby na opakování jejich výslechů za přítomnosti obhájců a v pozici svědků) a bude nutné je s obviněnými konfrontovat. Protože bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu, povede delegace podle názoru obvodního soudu ke značnému urychlení řízení a hospodárnosti procesu, a není to v rozporu s účelem trestního řízení ani základními zásadami vytyčenými v § 2 tr. ř.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu, neboť v obvodu tohoto soudu byl trestný čin spáchán, zejména s ohledem na sídlo společnosti Berberis trade, s. r. o., a její příslušnost k místnímu finančnímu úřadu. Nejvyšší soud je také v tomto případu příslušným soudem k rozhodnutí podle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud zjistil, že z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti rozvedené konkrétně a podrobně v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2. Tedy, že ačkoli je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 k projednání věci, neboť daňové přiznání bylo podáno za společnost Berberis trade, s. r. o., se sídlem v době spáchání trestného činu v Praze 2 u příslušného Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, byla ve věci podána obžaloba na 2 fyzické osoby obviněné, kteří mají trvalé bydliště v Brně a Veverské Bítýšce (obviněný B. J. se však podle své výpovědi zdržuje na adrese K. ..., Brno), tedy v obvodu Městského soudu v Brně nebo v příznivé dojezdové vzdálenosti od sídla tohoto soudu. Obvinění jsou v této trestní věci zastupováni advokáty, kteří mají oba sídlo advokátní kanceláře v Brně. Také všichni svědci navržení obžalobou ke slyšení v hlavním líčení, jejichž náklady v trestním řízení hradí stát, mají bydliště v obvodu Městského soudu v Brně (H. S., M. N., B. W. S., Q. T. T., D. Y.).

Z obsahu trestního spisu vyplývají další nezanedbatelná hlediska, ve kterých Nejvyšší soud spatřuje důležité důvody pro rozhodnutí podle § 25 tr. ř. Ze skutkové věty vyplývá, že podstata jednání kladeného obviněným za vinu spočívá v tom, že se obvinění měli podílet na řetězci činností spočívajících ve vytváření fiktivních účetních dokladů, za účelem uplatnění neoprávněného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, přičemž všichni jednatelé dotčených společností mají bydliště v Brně (resp. Veverské Bítýšce). Z výpovědí obviněných a svědků je zřejmé, že ke schůzkám docházelo na různých místech převážně v Brně (např. č. l. 427 a násl., 432 a násl. tr. spisu). Fyzickou kontrolu skladů pak prováděl příslušný finanční úřad ve spolupráci s Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III (č. l. 412 a násl. tr. spisu). Všechny výslechy obviněných i svědků konalo od počátku Městské ředitelství policie Brno.

Nelze pochybovat o tom, že se v daném případě z hlediska dokazování bude jednat o složitější a časově náročnou věc, jejíž projednávání se nutně odrazí také v nákladech na řízení. Proto Nejvyšší soud shledal v tomto konkrétním případě ve výše uvedených skutečnostech důležité důvody pro odnětí věci příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a její přikázání Městskému soudu v Brně. Tento postup je vhodný jak z hlediska zachování všech práv obviněných, řádného objasnění věci, tak i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, což bude projednáním věci u Městského soudu v Brně podstatně lépe zabezpečeno, než u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu