7 Td 61/2013
Datum rozhodnutí: 08.01.2014
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 61/2013-15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 8. ledna 2014 v neveřejném zasedání, v trestní věci L. N. , vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 10 Nt 457/2013, o návrhu na odnětí a přikázání věci t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se věc o d n í m á Okresnímu soudu v Českém Krumlově a přikazuje Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :


Dne 11. 10. 2013 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově u Okresního soudu v Českém Krumlově návrh na uložení ochranného léčení psychiatrického v ambulantní formě podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku L. N. Ten byl podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit skutkem spočívajícím v tom, že dne 25. 6. 2013 v době kolem 17:00 až 17:30 v N., k. ú. B., okres Český Krumlov, v Penzionu restauraci Z Kamene, neoprávněně vnikl do nezajištěného pokoje č. ... v prvním patře penzionu, který v té době užívali B. I. B. a G. I. O., zde neoprávněně setrval a následně jej dobrovolně opustil, když tato trestní věc byla dne 27. 9. 2013 usnesením policejního orgánu č. j. KRPC-85134-41/TČ-2013-020215 odložena podle § 159a odst. 1tr. ř. pro nepříčetnost pachatele.

Dne 7. 11. 2013 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh soudce Okresního soudu v Českém Krumlově podle § 25 tr. ř., na odnětí výše uvedené trestní věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné nebo Okresnímu soudu v Opavě. Důvodem tohoto postupu je podle něj skutečnost, že L. N., jemuž má být uloženo ochranné opatření podle návrhu státního zastupitelství, byl po delší dobu hospitalizován v Psychiatrické nemocnici v Opavě a podle zprávy tohoto zdravotnického zařízení (č. l. 4 tr. spisu) pacient předpokládá návrat do místa svého trvalého bydliště v Havířově. Soudce poznamenal, že na území okresu Český Krumlov L. N. pobýval pouze dočasně, když pracoval jako krupiér v kasinu v Dolním Dvořišti. Trvale bydlí na adrese Havířov,......... Soudce dále uvedl, že všechny osoby, které by se měly zúčastnit veřejného zasedání před soudem, se fakticky zdržují mimo okres Český Krumlov. Znalec MUDr. M. Rampáček je činný v Opavě.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud z obsahu trestního spisu zjistil, že ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie znalce MUDr. M. Rampáčka (č. l. 31 36 tr. spisu) ze dne 30. 8. 2013 vyplývá, že L. N. trpí závažnou duševní chorobou, tzv. schizoafektivní poruchou a byl po předmětném jednání hospitalizován v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Z tohoto znaleckého posudku také vyplývá, že po ukončení hospitalizace předpokládá L. N. návrat do Havířova (č. l. 33 tr. spisu). Stejná skutečnost je zřejmá, také ze zprávy ošetřujícího lékaře MUDr. J. T. z Psychiatrické nemocnice v Opavě ze dne 18. 10. 2013 (č. l. 4 tr. spisu). Nejvyšší soud provedl v tomto případě šetření prostřednictvím Policie České republiky, obvodního oddělení Havířov Šumbark, při němž bylo zjištěno, že L. N. se z adresy svého trvalého bydliště již odstěhoval, aktuálně bydlí na adrese Havířov, ul ....., přičemž jako adresu pro doručování uvedl Havířov, ul. .......

Nejvyšší soud na základě výše uvedeného shledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Odnětí trestní věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné, je vhodné zejména proto, že v obvodu tohoto soudu má obviněný bydliště, zde se také zdržuje a je mu poskytována lékařská pomoc. S ohledem na jeho zdravotní stav bude vhodné projednání uvedené věci v místě jeho bydliště. V neposlední řadě je podstatné, že soudní znalec MUDr. M. Rampáček je činný v Opavě a dojezdová vzdálenost k Okresnímu soudu v Karviné je podstatně kratší než k Okresnímu soudu v Českém Krumlově. Bude tak lépe zabezpečena účast uvedených osob u veřejného zasedání soudu a také řádné rozhodnutí ve věci bez případných průtahů.

Proto Nejvyšší soud ve věci shledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. ledna 2014

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš