7 Td 60/2015
Datum rozhodnutí: 07.10.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 60/2015-4
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 7. října 2015 v neveřejném zasedání, ve věci žádosti obviněného Z. K. , vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 Nt 1529/2015, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Bruntále.

O d ů v o d n ě n í :
Podáním ze dne 21. 9. 2015, učinil Okresní soud v Trutnově návrh na určení místní příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř., v trestní věci obviněného Z. K., t. č. ve V. O., vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 Nt 1529/2015. Návrh byl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí dne 29. 9. 2015. Obviněný podal u Okresního soudu v Trutnově žádost o přeměnu zbytku nepodmíněného trestu odnětí svobody na trest alternativní, tedy na trest domácího vězení podle § 57a tr. zákoníku. Z vyžádaných rozsudkových dat bylo Okresním soudem v Trutnově zjištěno, že obviněný vykonává ve V. O. celkem 3 tresty odnětí svobody, a to trest uložený Okresním soudem v Bruntále, sp. zn. 66 T 179/2013, souhrnný trest odnětí svobody v trvání 11 měsíců v době od 2. 12. 2013 do 4. 3. 2014, trest uložený Okresním soudem v Bruntále, sp. zn. 66 T 179/2013, souhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců v době od 4. 3. 2014 do 4. 9. 2015 a trest uložený Okresním soudem v Bruntále, sp. zn. 66 T 318/2013, trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců od 4. 9. 2015 do 4. 7. 2016. Polovina trestu připadá na 19. 11. 2014.

Okresní soud v Trutnově je toho názoru, že není místně příslušný k projednání věci. Vzhledem k existenci dvou protichůdných rozhodnutí, a to rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 3 Nt 15/2013, ze dne 7. 6. 2013, a rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Td 42/2015 ze dne 22. 7. 2015, předložil spis Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému tomuto soudu a Okresnímu soudu v Bruntále, který předmětné tresty odnětí svobody uložil. Současně okresní soud žádá, aby Nejvyšší soud sdělil obecně, který soud bude příslušný projednat tento druh žádosti za situace, kdy bude odsouzený vykonávat postupně několik nepodmíněných trestů odnětí svobody uložených různými soudy nebo stejným soudem pod různými spisovými značkami, které se z hlediska zákona o výkonu trestu (§ 77 zákona č. 169/1999 Sb.) považují za trest jediný.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Trutnově není příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného o přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno s účinností od 8. 12. 2012 v souvislosti s novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 tr. zákoníku soud není vázán. Jak nejvyšší soud uvedl již ve výše zmíněném usnesení ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 7 Td 42/2015, s odkazem na komentář k trestnímu řádu (viz Šámal, P. a kol. Trestní řád III., Komentář. 7. vydání, Praha: C. H. Beck 2013, str. 3821), k rozhodování podle tohoto ustanovení je příslušný soud, který trest odnětí svobody uložil (§ 315 odst. 2 tr. ř.), neboť zde není zvláštní ustanovení obdobné § 333 odst. 1 tr. ř.

Podle § 77 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se postupně uložené a dosud zcela nevykonané tresty považují z hlediska výkonu trestu za trest jediný. Toto ustanovení dopadá na situaci, kdy odsouzený vykonává postupně uložené tresty odnětí svobody, přičemž jejich výkon na sebe navazuje. Pro účely výkonu trestu jsou tyto tresty považovány za trest jediný, což má zásadní význam jak pro rozhodování o společném výkonu takových trestů, tak pro přeřazování odsouzených a pro řízení o podmíněném propuštění, stejně jako pro účely zacházení s odsouzenými.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z opisu evidence rejstříku trestů zřejmé, že obviněnému byly uloženy postupně 3 tresty odnětí svobody, a to rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 66 T 179/2013, trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 66 T 179/2013, trest odnětí svobody v trvání 11 měsíců a rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 66 T 318/2013, trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, s předpokládanou délkou věznění do 4. 7. 2016. Obviněný podal dne 1. 9. 2015 u Okresního soudu v Trutnově žádost o přeměnu zbytku nepodmíněného trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. S ohledem na výše uvedené však tento okresní soud není místně příslušný k projednání věci. Jako soud místně příslušný k projednání věci přichází v úvahu (v souladu s výše uvedeným), v případě postupně uložených na sebe navazujících trestů odnětí svobody, kterýkoliv ze soudů, který jeden z více trestů odnětí svobody uložil. V projednávaném případě se tak může jednat toliko o Okresní soud v Bruntále, který obviněnému uložil všechny předmětné tresty odnětí svobody. Pokud by se jednalo o více trestů odnětí svobody uložených různými soudy, jde o případ příslušnosti několika soudů. Obdobně jako je v takovémto případě podle § 22 tr. ř. ke konání řízení příslušný ten z několika soudů, u něhož podal státní zástupce např. obžalobu, v případě přeměny trestu odnětí svobody v trest domácího vězení podle § 333b tr. ř. se soudem příslušným k projednání žádosti (res. návrhu) stane ten z více soudů, u kterého byla žádost podána, případně kterému byla postoupena nepříslušným soudem.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 7. října 2015

JUDr. Michal Mikláš předseda senátu