7 Td 59/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 59/2016-8
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud ve věci obviněné B. R. , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 T 135/2016, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. listopadu 2016, návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Českých Budějovicích neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 30. 9. 2016 u Okresního soudu v Českých Budějovicích návrh na potrestání obviněné B. R. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, spatřovaný v podstatě v tom, že v období od 10. 9. 2015 nejméně do 23. 9. 2016 v Kojaticích ani jinde řádně nepřispívala na výživu své nezletilé dcery, a to měsíčně vždy do každého 15. dne v měsíci předem na účet Úřadu práce České republiky, se sídlem v Českých Budějovicích, přičemž ve skutkové větě je konkrétně popsán způsob úhrady výživného a dluh na běžném výživném za uvedené období.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 2 T 135/2016, předložil trestní spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci. Okresní soud má za to, že v uvedené věci existují důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř., a to odnětí věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích a její přikázání Okresnímu soudu v Třebíči. Důvody pro delegaci spočívají podle soudu v tom, že obviněná má bydliště a zdržuje se v působnosti Okresního soudu v Třebíči a je částečně invalidní. Důkazy jsou podle soudu navrhovány jen listinné, převážně zprávy z místa bydliště obviněné a dále zpráva Úřadu práce v Českých Budějovicích. Obviněná má podle soudu s ohledem na snazší dostupnost Okresního soudu v Třebíči, větší možnost k uplatnění svých práv v místě bydliště, aniž by to bylo na úkor jiných osob.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V daném případě není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Českých Budějovicích k projednání věci. V obvodu tohoto soudu mělo dojít k naplnění objektivní stránky uvedeného přečinu a byl zde také podán návrh na potrestání obviněné.

Pokud jde o návrh soudu na postup podle § 25 tr. ř., nutno podotknout, že skutečnost, že obviněná má bydliště a zdržuje se v obvodu jiného soudu, než soudu příslušného k projednání věci, není obecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu. Pokud okresní soud poukazuje na skutečnost, že je obviněná částečně invalidní, z obsahu trestního spisu vyplývá, že skutečně od roku 2011 pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 3 055 Kč (č. l. 34 tr. spisu). Tato skutečnost však ničeho nevypovídá o schopnostech a možnostech obviněné dostavit se k hlavnímu líčení u příslušného soudu v Českých Budějovicích. Obviněná sama se ve svých výpovědích vyjadřuje ohledně svého zdravotního stavu tak, že nemůže pracovat, neboť je nemocná, pobírá invalidní důchod, má problémy s dýcháním, má astma a v srpnu 2016 prodělala ženskou operaci (č. l. 6 a násl. tr. spisu), pokud jde o její finanční situaci uvádí, že je nemajetná, nezaměstnaná, nevlastní řidičský průkaz, má jen dluhy.

Na tomto místě Nejvyšší soud zdůrazňuje, že je nutno trvat na tom, že postup podle § 25 tr. ř. je zcela výjimečným postupem, a tedy odůvodněným zcela výjimečnými okolnostmi. Pokud jde obecně o zdraví obviněné osoby, může být takovým důvodem zejména její značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují její mobilitu. O takový případ se však v uvedené věci nejedná. Nepříznivá sociální situace obviněné také obecně nemůže být důvodem pro postup podle § 25 tr. ř.

Z obsahu spisového materiálu bylo zjištěno, že uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání návrhu na potrestání, na počátku řízení před soudem I. stupně. Pokud se okresní soud domnívá, že se obviněná k hlavnímu líčení ke vzdálenému soudu nedostaví, z obsahu její výpovědi vyplývá, že si je vědoma svého jednání, které je jí kladeno za vinu a je ochotna dluh na výživném zaplatit (č. l. 5 p. v. tr. spisu). Bude na soudu, aby si případnou účast obviněné (pokud bude vůbec nutná) zajistil.

Argumenty soudu postavené v podstatě pouze na skutečnosti, že obviněná má bydliště mimo jeho obvod a na tom, že pobírá invalidní důchod, tak v tomto konkrétním případě nemohou být důležitým důvodem k postupu podle § 25 tr. ř.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu