7 Td 58/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 58/2016-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. listopadu 2016 v neveřejném zasedání, v trestní věci obviněného M. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 90/2016, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti soudu takto :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 3.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 4. 10. 2016 u Obvodního soudu pro Prahu 3 obžalobu na obviněného M. S. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Zločinu se měl obviněný dopustit v podstatě tím, že (zkráceně uvedeno) jako osoba vystupující jménem společnosti SG EUROPE LTD, s cílem získat prostřednictvím reklamní kampaně a propagace výrobků značky SKINGUARD, neznámého složení a původu, pro sebe majetkový prospěch, spočívající ve vyšší ceně a lepším prodeji výrobků značky SKINGUARD, jehož by nedosáhl bez masivní a finančně nákladné marketingové propagace značky, aniž by měl zajištěno financování, objednal reklamu výrobků značky SKINGUARD u řady mediálních společností působících na českém trhu, ačkoliv vzhledem k výši ceny objednané inzerce a marketingové propagace a vzhledem ke skutečnosti, že společnost SG EUROPE LTD reálně nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost, nedisponovala žádnými účty u bankovních ústavů a její jediný jednatel S. B. byl a je nekontaktní, musel od počátku vědět, že za objednanou a realizovanou reklamu a marketingovou propagaci výrobků značky SKINGUARD nic neuhradí, přičemž do současné doby nebylo poškozeným společnostem nic uhrazeno, takto oslovil v obžalobě uvedené společnosti, kdy tímto jednáním měl způsobit celkovou škodu ve výši 1 772 451 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 11. 10. 2016, sp. zn. 14 T 90/2016, předložil podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Obvodní soud pro Prahu 3 se domnívá, že není příslušný k projednání věci. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. je podle soudu především příslušný ten soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Ze spisového materiálu však podle soudu nevyplývá, že by ke spáchání skutku uvedeného v obžalobě mělo dojít v jeho obvodu. Nedošlo zde k vlastnímu podvodnému jednání, k obohacení obviněného ani zde poškozeným nevznikla škoda. Soud konstatoval, že zde bylo trestní řízení zahájeno, neboť zde trestná činnost vyšla najevo, když společností BURDA Praha spol. s r. o. zde bylo podáno trestní oznámení. S touto společností, se sídlem v Praze 3, se k datu 1. 1. 2014 fúzí sloučila původní poškozená společnost BURDA Media 2000, s. r. o. [bod 4) obžaloby], která však v době spáchání činu na podzim 2013 sídlo v Praze 3 neměla. Podle obvodního soudu by bylo možno za místo činu považovat přinejmenším místo bydliště obviněného a sídla poškozených společností v rozhodné době. Jako příslušný se tedy jeví např. Okresní soud v Kladně, Obvodní soudy pro Prahu 1, 4, 5, 6, 7, 10, ale i Městský soud v Brně. Proto byla věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že se obviněný měl svým jednáním dopustit zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku. Aplikujeme-li výše uvedené zásady na tento případ, je zřejmé, že objektivní stránka uvedeného zločinu měla spočívat v tom, že obviněný jako zástupce společnosti SG EUROPE LTD měl u různých společností (jmenovaných v obžalobě) objednávat inzerci a marketingovou propagaci, ačkoliv měl již od počátku vědět, že za realizovanou reklamu nic neuhradí. Z obsahu spisového materiálu je zřejmé, že obviněný měl oslovovat zástupce poškozených společností prostřednictvím e-mailu s tím, že má zájem na spolupráci v rámci propagace kosmetické značky SKINGUARD (např. č. l. 154, 190, 195 tr. spisu). Se zástupci některých společností se sešel také osobně. Na těchto osobních schůzkách měl obviněný se zástupci poškozených společností dojednávat podmínky spolupráce a objem inzerce. Na základě osobních schůzek pak měly být obviněnému opět prostřednictvím e-mailu zasílány závazné objednávky, které měl obviněný potvrzovat. Objednávky byly posléze z velké části realizovány. Z výše uvedeného je zřejmé, že osobní schůzky obviněného se zástupci poškozených společností, na kterých obviněný dojednával způsob spolupráce a objem inzerce již lze zahrnout do jednání, jím měl obviněný naplňovat objektivní stránku zločinu podvodu. Pokud jde o poškozenou společnost BURDA Media 2000, s. r. o., měla tato společnost v době spáchání trestného činu sídlo v Praze 6. Jak vyplývá z úředního záznamu na č. l. 109, obviněný uvedl, že první jednání se zástupkyní společnosti BURDA Media 2000, s. r. o., proběhlo osobně v sídle společnosti Burda Media 2000, s. r. o., přičemž uvedl, že adresu si již nepamatuje. Svědkyně M. J., ředitelka inzerce v poškozené společnosti BURDA Praha, spol. s r. o., potvrzuje ve své výpovědi, že se s obviněným osobně setkala na schůzce, kde měla být probírána spolupráce s obviněným jako zástupcem společnosti SG EUROPE LTD a způsob inzerce, na základě této schůzky dne 25. 9. 2013 mu ještě týž den zaslala prostřednictvím e-mailu nabídku, na kterou obviněný reagoval výběrem titulů. Svědkyně potvrdila, že se s obviněným setkala přímo ve společnosti BURDA Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845, Praha 3 (č. l. 154 tr. spisu).

Z výše uvedeného je nepochybné, že také obvod Obvodního soudu pro Prahu 3 je místem, kde mělo dojít ke spáchání trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. Z obsahu spisu (z e-mailové komunikace pracovníků společnosti mezi sebou a s obviněným) je navíc zřejmá již v listopadu 2013 jistá propojenost společností BURDA Media 2000, spol. s r. o., a budoucí nástupnické společnosti BURDA Praha, s. r. o., neboť se v e-mailové komunikaci objevuje adresa společnosti BURDA Media 2000, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3(č. l. 63 tr. spisu), ačkoli fúze sloučením nabyla právní moci až 2. 7. 2014 (č. l. 31 tr. spisu). Podle § 22 tr. ř., je-li dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož m. j. podal státní zástupce obžalobu. Ačkoli by tedy z hlediska místní příslušnosti přicházelo v úvahu více soudů, přičemž jedním z nich je Obvodní soud pro Prahu 3, a byla-li obžaloba v tomto případě podána u příslušného Obvodního soudu pro Prahu 3, byla podle zákona založena příslušnost tohoto soudu k projednání věci a současně vyloučena příslušnost jiného soudu.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu