7 Td 57/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 57/2015-10 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 21. října 2015 v neveřejném zasedání, ve věci M. S. , vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 Nt 56/2015, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Olomouci neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 5 Nt 56/2015, v trestní věci M. S., původně stíhaného pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, byl podle § 99 odst. 1, 4 tr. ř. zamítnut návrh státního zástupce na uložení ochranného psychiatrického ambulantního léčení.

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 10. 8. 2015, sp. zn. 2 To 174/2015, z podnětu stížnosti státního zástupce, podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení Okresního soudu v Olomouci zrušil v celém rozsahu a Okresnímu soudu v Olomouci uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Podáním ze dne 9. 9. 2015, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 16. 9. 2015, učinil Okresní soud v Olomouci návrh na postup podle § 25 tr. ř., tedy na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Chebu. Místní příslušnost Okresního soudu v Olomouci byla založena tím, že obviněný v obvodu tohoto soudu spáchal jinak trestný skutek, kromě toho však nemá k obvodu tohoto soudu žádnou vazbu. Okresní soud uvedl, že obviněný v současné době žije v obci V., okr. Ch., u své babičky, dochází do ambulance MUDr. Z. v Ch., dříve byl v evidenci Úřadu práce v Aši, nyní pracuje u společnosti DOSTA, s. r. o., Ch.. Vše tedy v obvodu Okresního soudu v Chebu. Podle pokynu krajského soudu má být provedeno doplnění dokazování, nikoli skutkově složité, avšak podle okresního soudu problematické z hlediska technické realizace s ohledem na vzdálenost bydliště M. S. od Okresního soudu v Olomouci. Podle soudu bude nutné doplnění znaleckého vyšetření jmenovaného, přičemž znalec je místní a těžko po něm požadovat cestu do místa bydliště M. S.. Samotný M. S. opakovaně soudu sděloval, že se k výslechu a jednání nedostaví pro vzdálenost, takže je problematické zajistit jeho přítomnost v Olomouci u znaleckého vyšetření i veřejného zasedání. Podle okresního soudu by bylo vhodné, aby byl jmenovaný vyslechnut procesním soudem a byl pozorován z hlediska zásady bezprostřednosti a ústnosti jednání při veřejném zasedání jak soudem, tak i znalcem. Z hlediska uvedených zásad, jakož i z hlediska ekonomie a rychlosti řízení, by podle okresního soudu bylo vhodnější přenesení místní příslušnosti k Okresnímu soudu v Chebu.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

V uvedeném případě není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Olomouci k projednání věci, neboť v obvodu tohoto soudu M. S. spáchal trestný čin, když trestní stíhání bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno, neboť obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný (č. l. 84 tr. spisu sp. zn. 5 ZT 11/2015). Skutečnost, že M. S. má bydliště jinde než je sídlo soudu příslušného k projednání věci, není nijak výjimečná. Navíc je třeba poukázat na skutečnosti vyplývající ze spisu sp. zn. 5 Nt 56/2015, které jsou zmíněny také v usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 10. 8. 2015, sp. zn. 2 To 174/2015, že okresní soud zcela neobjektivizoval okolnosti v nichž nyní spatřuje důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. (obviněný má v Ch. mít zaměstnání a také docházet do psychiatrické ambulance MUDr. B. Z.), a vychází pouze z tvrzení M. S.. Na jím uváděné adrese V. ... si dne 12. 5. 2015 sice převzal vyrozumění o konání veřejného zasedání, a následně prostřednictvím e-mailu komunikoval s okresním soudem, ale nelze přehlédnout, že se jedná o osobu předtím dlouhodobě tzv. na pohybu, žijící jako bezdomovec a hlášené místo jeho trvalého pobytu je sídlo Obecního úřadu obce H. (viz č. l. 51 spisu 5 Zt 11/2015). Nelze tak ani spolehlivě očekávat, že v místě současného pobytu bude nadále k zastižení. Z uvedeného rozhodnutí krajského soudu je navíc zřejmé, ve kterých směrech je potřeba dokazování doplnit. Případný výslech jmenovaného tedy nemusí být nutností a jeho provedení bude (po splnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí stížnostního soudu) na zvážení soudu. Sám krajský soud poukazuje v této souvislosti na značnou vzdálenost bydliště M. S. a jeho babičky od Okresního soudu v Olomouci, přičemž uvádí, že případné výslechy lze realizovat prostřednictvím dožádání příslušného okresního soudu podle § 53 a § 54 tr. ř.

Nejvyšší soud tedy shledal, že výše uvedené důvody okresního soudu nelze považovat za natolik důležité, aby převážily nad zásadou zákonného soudce.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 21. října 2015
JUDr. Michal Mikláš předseda senátu