7 Td 57/2013
Datum rozhodnutí: 20.11.2013
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 57/2013-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 20. listopadu 2013 v neveřejném zasedání, v trestní věci J. F. , vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 10 T 130/2013, o návrhu na odnětí a přikázání věci t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou n e o d n í m á .

O d ů v o d n ě n í :


Dne 6. 9. 2013 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou návrh na potrestání obviněného J. F. , který je u tohoto soudu veden pod sp. zn. 10 T 130/2013. Obviněnému je kladeno za vinu spáchání ad I. přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku a ad II. přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Přečinů se obviněný měl dopustit tím, že I. a) v době od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013 v T. n. O. , ul. V. O. , okr. Rychnov nad Kněžnou, jako obchodní zástupce spol. Valvolube, a.s., pod záminkou dodání zboží údajným zákazníkům, k čemuž vyhotovil příslušné fiktivní objednávky bez vědomí a svolení uvedených osob, převzal v podnikovém skladu celkem 5 ks balení různých olejů o celkovém objemu 300 litrů, které následně rozprodal třetím blíže nezjištěným osobám a peníze si ponechal pro svoje potřeby, čímž způsobil společnosti Valvolube a.s., škodu v celkové výši 24.895,- Kč, neboť:
. dne 26. 3. 2013 na základě fiktivní objednávky na zákazníka fy Jiří Drápal, převzal 1 ks motorového oleje zn. DURABLEND MXL 5W/40 o objemu 60 litrů a 1 ks motorového oleje zn. ALL CLIMATE 15W/40 o objemu 60 litrů, vše v celkové hodnotě 9.672,- Kč,
. dne 26. 3. 2013 na základě fiktivní objednávky na zákazníka fy Michal Josepčuk, převzal 1 ks motorového oleje zn. SYNPOWER 5W/40 o objemu 60 litrů v hodnotě 6.264,- Kč,
. dne 28. 3. 2013 na základě fiktivní objednávky na zákazníka fy Jiří Pokorný, převzal 2 ks motorového oleje zn. DURABLEND 10W/40 o celkovém objemu 120 litrů v hodnotě 8.959,- Kč,
I.b) v přesně nezjištěné době v polovině dubna 2013 v obci S. M. , Z. Š. , okr. Uherské Hradiště, pod záminkou potřeby motorového oleje pro jednoho dobrého zákazníka v okolí a příslibu jeho opětovného dodání do druhého dne vylákal na osobě zákazníka společnosti Valvolube, a.s., fy Petr Králík, krátce předtím dodaný 1 ks motorového oleje zn. DURABLEND DIESEL 5W/40 o objemu 60 litrů, načež mu takto převzatý ani žádný jiný olej zpět nevrátil a nedodal, čímž způsobil fy Petr Králík, škodu ve výši 7.008,- Kč, načež spol. Valvolube, a.s., takto podvodně vylákané zboží poškozenému v rámci dobrých obchodních vztahů na své vlastní náklady následně dodala,
II.a) v průběhu měsíce dubna 2013 na různých místech ČR jako obchodní zástupce spol. Valvolube, a.s., převzal od zákazníků finanční prostředky za dodávky objednaného zboží, které však následně nepředal do pokladny svému zaměstnavateli, ale použil je pro svoji potřebu, čímž způsobil spol. Valvolube, a.s., škodu ve výši celkem 9.329,- Kč, neboť:
. dne 10. 4. 2013 v obci V. T. , G. , okr. Olomouc, převzal od zákazníka fy Jan Boháč, finanční hotovost ve výši 3.224,- Kč za 1 ks dodaného motorového oleje zn. V-DYNAMAX PREMIUM PLUS 10W/40 o objemu 60 litrů, načež si peníze ponechal,
. v přesně nezjištěný den, nejspíše dne 30. 4. 2013, v obci R. 54, okr. Přerov, převzal od zákazníka fy Aleš Trnkal, finanční hotovost ve výši 6.105,- Kč za 1 ks dodaného motorového oleje zn. DURABLEND 4T 10W/40 o objemu 60 litrů, načež si peníze ponechal,
II.b) v přesně nezjištěné době od poloviny března 2013 do konce května 2013 na různých místech ČR jako obchodní zástupce spol. Valvolube, a.s., z důvodu uplatněné reklamace převzal od zákazníků různé předtím dodané zboží, které však následně nevrátil svému zaměstnavateli, ale rozprodal je blíže nezjištěným třetím osobám, čímž způsobil spol. Valvolube, a.s., škodu ve výši celkem 15.411,- Kč, neboť:
. v přesně nezjištěné době ve druhé polovině března 2013 v obci S. , ul. Z. , okr. Prostějov, v rámci reklamace převzal od zákazníka fy Zdeněk Balcařík, celkem 6 ks předtím dodaného mazacího prostředku zn. WHITE GREASE v celkové hodnotě 761,- Kč, který si ponechal a prodal,
. v přesně nezjištěné době koncem měsíce dubna 2013 v obci J. n. O. , S. , okr. Ústí nad Orlicí, v rámci reklamace převzal od zákazníka spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 1 ks předtím dodaného motorového oleje zn. DURABLEND MXL 5W/40 o objemu 60 litrů v celkové ceně 8.202,- Kč, který si ponechal a prodal,
. v přesně nezjištěné době v průběhu měsíce května 2013 na obci U. B. , V. , okr. Uherské Hradiště, v rámci reklamace převzal od zákazníka spol. Auto FS, s.r.o., 1 ks předtím dodaného motorového oleje zn. PARAMO TRYSK SPEED 10W/40 o objemu 60 litrů v celkové hodnotě 3.224,- Kč, který si ponechal a prodal,
. v přesně nezjištěné době ve druhé polovině měsíce května 2013 v obci Uherský Brod, K. , v rámci reklamace převzal od zákazníka fy Stanislav Koudela, 1 ks předtím dodaného motorového oleje zn. PARAMO TRYSK SPEED 10W/40 o objemu 60 litrů v celkové hodnotě 3.224,- Kč, který si ponechal a prodal.

Dne 14. 10. 2013 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. Soudkyně v úvodu svého návrhu uvedla, že místní příslušnost Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou je dána toliko z jednání popsaného pod bodem ad I. a), jehož se měl jmenovaný dopustit v okrese Rychnov nad Kněžnou, dalších skutků se dopustil na území okresu Uherské Hradiště, Olomouc, Přerov, Prostějov a Ústí nad Orlicí. Soudkyně dále poznamenala, že vůči obviněnému je aktuálně vedeno ještě samostatné trestní řízení u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 20 T 17/2013, na základě návrhu na potrestání Okresního státního zastupitelství v Pardubicích sp. zn. 1 ZK 388/2013 z 8. 7. 2013 (č. l. 184-185 tr. spisu), jímž je obviněnému kladeno za vinu, že jako obchodní zástupce spol. PARAMO a.s., spáchal přečin zpronevěry dle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku se způsobeným škodným následkem 78.445,- Kč a ve věci dosud nebylo nijak rozhodnuto. Obviněný bydlí trvale i aktuálně v Přerově. Soudkyně shledává důležitým důvodem pro delegaci skutečnost, že převážná většina svědků, vztahujících se k bodům ad I. b), II. a), b) uvedených v návrhu na potrestání sp. zn. 1 ZK 272/2013, bydlí v obvodech jiných vzdálených soudů, takže projednání u okresního soudu v místě bydliště obviněného, jenž je i místem spáchání jednoho z dílčích skutků, povede ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Nebyl-li by shledán tento důvod dostatečným k delegaci uvedené věci, zopakovala, že vůči obviněnému je vedeno dále řízení u Okresního soudu v Pardubicích, kdy trestná činnost žalovaná je hodnocena jako pokračování podle § 116 tr. zákoníku. Vedení dvou samostatných trestních řízení vůči obviněnému je podle soudkyně zbytečné, když jinak jsou splněny podmínky společného řízení. Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou je tedy navrhováno odnětí uvedené věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Přerově nebo okresnímu soudu v Pardubicích.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Pokud jde o zmíněnou místní příslušnost Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, u níž je soudkyně tohoto soudu přesvědčena, že je dána toliko u skutku popsaného pod bodem ad I. a), Nejvyšší soud považuje nejprve za nutné uvést, že s tímto názorem soudkyně nesouhlasí.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu, jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. Obdobně bude postupováno také u trestného činu zpronevěry.

Z obsahu trestního spisu je zřejmé, že u skutku ad I. a) (kvalifikovaného jako přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku) i ad II. (kvalifikovaného jako přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku), ačkoli se obviněný svého jednání dopouštěl na různých místech České republiky, svým jednáním ve všech případech způsobil škodu společnosti Valvolube, a. s., se sídlem v Týništi nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou. K následku (ke vzniku škody) tedy došlo v uvedených případech vždy v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, a tím byla založena také místní příslušnost tohoto soudu. Protože v situaci příslušnosti několika soudů byl návrh na potrestání podán u tohoto soudu, podle § 22 tr. ř. také koná řízení.

Nejvyšší soud dále posuzoval argumenty uvedené v návrhu na delegaci podle § 25 tr. ř. a neshledal tento návrh důvodným. Je sice skutečností, že převážná většina svědků uvedených v návrhu na potrestání bydlí v obvodech jiných soudů, ale Nejvyšší soud nesdílí názor, že projednání věci u Okresního soudu v Přerově povede k značnému urychlení řízení a hospodárnému procesu. Jediný svědek, navržený státním zástupcem k osobnímu slyšení u hlavního líčení, má bydliště nedaleko Rychnova nad Kněžnou, a ohledně všech dalších svědků je navrhováno čtení úředních záznamů podle § 314d odst. 2 tr. ř., jakož i čtení dalších listinných důkazů. Nejedná se také o značný počet svědků, z nichž někteří mají navíc bydliště (resp. pracoviště) blíže Rychnova nad Kněžnou, než navrhovaného Přerova (J. P. , P. K. ). I kdyby tak vznikla nutnost výslechu některých svědků, nijak významně by projednání věc u navrhovaného Okresního soudu v Přerově řízení neovlivnilo z hlediska rychlosti ani hospodárnosti.

V návrhu na odnětí a přikázání věci bylo také uvedeno, že proti obviněnému J. F. je aktuálně vedeno samostatné trestní řízení u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 20 T 17/2013, na základě návrhu na potrestání Okresního státního zastupitelství v Pardubicích pod sp. zn. 1 ZK 388/2013 z 4. 7. 2013 (č. l. 184-185 tr. spisu), jímž je obviněnému kladeno za vinu, že jako obchodní zástupce společnosti PARAMO, a. s., spáchal přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku a svým jednáním způsobil této společnosti škodu ve výši 78.445,- Kč.

Nejvyšší soud uvádí, že k rozhodnutí, aby bylo trestné jednání obviněného projednáváno v jednom řízení, neboť jsou dány podmínky pro společné řízení, a aby o celé trestné činnosti obviněného rozhodl Okresní soud v Pardubicích, je podle § 25 tr. ř. příslušný soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen.

Protože Nejvyšší soud ve věci neshledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. , rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. listopadu 2013

Předseda senátu :
JUDr. Michal Mikláš