7 Td 56/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 56/2016-11

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných M. D. a Z. K. , vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 T 115/2016, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. listopadu 2016 návrh tohoto soudu na určení místní příslušnosti soudu a rozhodl takto :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči podal dne 30. 9. 2016 u Okresního soudu v Třebíči obžalobu na obviněné M. D. a Z. K. pro zločin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. c) tr. zákoníku.

Zločinu se měli dopustit tím, že s podvodným úmyslem neoprávněně získat majetkový prospěch, dne 27. 5. 2013 oznámil telefonicky prostřednictvím asistenční služby INTER PARTNER ASSISTANCE M. D. společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., sídlo Praha 6, že dne 26. 5. 2013 kolem 22:10 hod. došlo na Slovensku v k.ú. obce B., okr. Skalice, na silnici II. třídy č. ..., v km ... (na rovném úseku silnice ve směru K.-B.) k dopravní nehodě, kterou zavinil on jako řidič vozidla Audi A6 Avant RZ ... (vlastník VB LEASING, provozovatel DELTRANS Spedition) tím, že při nevěnování pozornosti při řízení narazil zezadu do vozidla BMW RZ ... (vlastník i provozovatel Z. K.) řidiče Z. K., které stálo odstaveno při pravém okraji silnici, totéž oznamuje telefonicky pojišťovně dne 28.5.2013 také Z. K., po oznámení dopravní nehody Policii SR dne 26.5.2013 byla tato řešena Okresným dopravným inšpektorátom v Senici pod č.p.: ORPZ-SE-ODI1-16-019/2013, číslo DÚ: ..., kdy uvedený průběh nehody uvedli také pracovníkům Policie SR, ačkoliv ve skutečnosti tuto dopravní nehodu předstírali , vozidla byla poškozena na jiném místě, jiným nezjištěným způsobem; následně při řešení škodní události uplatněné na vrub pojistné smlouvy č. ... u UNIQA pojišťovny, a.s. (dne 18. 5. 2010 uzavřena smlouva č. ... k úvěru, která se čerpáním úvěru v provozních systémech pojistitele ukončí a vzniká nová smlouva pod uvedeným číslem), v rozsahu uvedeném v "Dohodě o pojištění" k úvěrové smlouvě č. ... (dohoda o pojištění byla sjednána na podkladě pojistné smlouvy č. ... pro skupinové pojištění vozidel, uzavřená mezi UNIQA pojišťovna, a. s. a PS ASSISTANCE, s. r. o.) bylo poškození vozidla BMW řešeno pod číslem škodní události č. ... a dne 12. 6. 2013 byla vyplacena částka Kč 289 900 Kč Z. K. na jeho účet a dne 10. 7. 2013 částka Kč 18 431 Kč na účet společnosti Allrisk reality & finance, s. r. o., (za zapůjčení náhradního vozidla) a poškození vozidla Audi bylo řešeno pod číslem škodní události č. ... a dne 10. 6. 2013 vyplaceno 457 141 Kč na účet společnosti VB Leasing CZ, s.r.o., (z důvodu totální škody, v opačném případě by bylo vyplaceno společnosti DELTRANS Spedition, s. r. o., jejímž byl M. D. jednatelem), čímž celkově společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., vznikla škoda ve výši Kč 765 472 Kč; dále M. D. sám uvedenou smyšlenou dopravní nehodu nahlásil písemně dne 7. 6. 213 za společnost DELTRANS Spedition, s. r. o., společnosti QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka, sídlo Praha 4, přičemž na základě pojistné smlouvy č. ... ze dne 9. 6. 2010 (pojištění EuroGAP, uzavřené mezi QBE Insurance Limited a DELTRANS Spedition), pod číslem pojistné události č. ... byla dne 26.7.2013 vyplacena částka pojistného plnění ve výši Kč 750 000 Kč na účet společnosti Lyciano Group, což je společnost jednatele M. B. (známého M. D.), čímž společnosti QBE Insurance Limited vznikla škoda Kč 750 000 Kč; dále Z. K. sám uvedenou smyšlenou dopravní nehodu nahlásil písemně i elektronicky dne 8. 6. 2016 (doručeno dne 10. 6. 2016) společnosti CARGARANT, s. r. o., sídlo Praha 9, na základě pojistné smlouvy č. ..., kterou uzavřel dne 24. 4. 2013 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., sídlo Praha 2, přičemž likvidaci pojistného dle smluvního vztahu mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a CARGARANT, s. r. o., řešila dle pojistné smlouvy č. ... společnost CARGARANT s. r. o., která z důvodu porušení Všeobecných pojistných podmínek pojištění CarGAP ze strany Z. K., konkrétně nenahlášení pojistné události v osmidenní lhůtě, tak odmítla pojistné plnění, čímž těmto společnostem (Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. a CARGARANT, s. r. o.) nevznikla žádná škoda .

Usnesením Okresního soudu v Třebíči ze dne 12. 10. 2016, sp. zn. 1 T 115/2016, byla věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Třebíči není místně příslušný k jejímu rozhodnutí. Soud uvedl, že bydliště obviněného M. D. je v Brně, obviněného Z. K. ve V. n. M., okr. Hodonín, bankovní účet má tento obviněný u Komerční banky a. s., v pobočce v místě bydliště (č. l. 124, 129 spisu). Sídlo společnosti UNIQA pojišťovna, a. s., je Praha 6, sídlo společnosti Allrisk reality & finance, s. r. o., je v Brně, sídlo společnosti VB Leasing CZ, s. r. o., je v Brně, sídlo společnosti Lyciano Group je v Praze 2, sídlo společnosti QBE Insurance (Europe) Limited je v Praze 4 a společnost CARGARANT, s. r. o., má sídlo v Praze 9. Dopravní nehoda, která byla podkladem pro zažalovanou trestnou činnost, se měla stát dne 26. 5. 2013 kolem 22:10 hodiny ve Slovenské republice, v k. ú. obce B., okr. Skalice. V obvodu Okresního soudu v Třebíči, se podle soudu nenachází žádné místo spáchání trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. Údajná dopravní nehoda byla spáchána na území Slovenské republiky, kde, jak vyplývá ze spisového materiálu, měli oba obžalovaní uskutečnit podvodný úmysl neoprávněně získat majetkový prospěch a odtud telefonicky oznámil Z. K. prostřednictvím asistenční služby společnosti UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 6, dopravní nehodu, která byla řešena policejními orgány Slovenské republiky a následně při řešení škodní události uplatněné na vrub pojistné smlouvy u UNIQA pojišťovny, a. s., vystupovaly různé společnosti, respektive bylo placeno na účet, kdy sídla těchto společností, resp. účty, na které bylo vypláceno plnění, nejsou v obvodu Okresního soudu v Třebíči, ale především v Praze u obvodu různých obvodních soudů např. pro Prahu 2, 4, 6, 9, a také v obvodu Městského soudu v Brně. Pokud jde o § 18 odst. 2 tr. ř. soud konstatuje, že dopravní nehoda, se uskutečnila na území Slovenské republiky, každý z obviněných má bydliště v obvodu jiného soudu (Městský soud Brno, Okresní soud v Hodoníně). Do úvahy tak podle okresního soudu přichází příslušnost více okresních, respektive obvodních soudů k projednání věci, avšak není ničím založena místní příslušnost Okresního soudu v Třebíči. Trestní oznámení podala UNIQA pojišťovna, a. s., které byla rovněž způsobena největší škoda 765 472 Kč, vůči této poškozené se obvinění dopustili jednání, které je jim kladeno obžalobou za vinu. Podle soudu je dána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6, kde byla uplatněna pojistná událost, odkud bylo poskytnuto pojistné plnění, tento soud je podle okresního soudu vhodný také z hlediska procesní ekonomie, kdy v řízení je navrhován svědek T. M. k provedení důkazu, který také bydlí v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Třebíči není příslušný k projednání věci.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. tak v odst. 1 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Podle obžaloby se obvinění měli svým jednáním dopustit přečinu pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. c) tr. zákoníku tím, že uvedli nepravdivé údaje a podstatné údaje zamlčeli v souvislosti s likvidací pojistné události a způsobili takovým činem značnou škodu. Objektivní stránku uvedeného zločinu tedy měli naplnit v podstatě tím, že v souvislosti s likvidací pojistné události uvedli nepravdivé údaje a podstatné údaje zamlčeli o vzniku a průběhu pojistné události.
Likvidací pojistné události se přitom rozumí soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti, a končí stanovením výše pojistného plnění. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit (srov. § 210. ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2081).
Z výše uvedeného vyplývá, že jde především uvedení nepravdivých údajů v procesu šetření pojišťovny ke zjištění její povinnosti plnit. Z podané obžaloby je pak zřejmé, že nehoda jako pojistná událost měla být předstírána ve Slovenské republice a následně měla být prostřednictvím asistenčních společností nahlášena nejdříve společnosti UNIQUA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6 (č. l. 114 a 116, oznámení o registraci škodné události). Na adresu této pojišťovny měli obvinění zasílat požadované doklady. Technik této pojišťovny prováděl ohledání obou vozidel a vyhotovil zprávu, která se stala podkladem pro likvidaci pojistné události pojistitelem, tedy společností UNIQUA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6. Této společnosti měla vzniknout škoda neoprávněným vyplacením pojistného plnění.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Okresní soud v Třebíči není místně příslušný k projednání věci. V obvodu tohoto soudu začala být uvedená trestní věc řešena podáním trestního oznámení UNIQUA pojišťovnou, a. s., na Policii ČR v Třebíči toliko v souvislosti s udanou adresou bydliště obviněného M. D. v Ř., okr. Třebíč. V obvodu tohoto soudu však nedošlo ke spáchání trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř.

S ohledem na uvedené skutečnosti shledal Nejvyšší soud k projednání věci místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 6, v jehož obvodu sídlí společnost UNIQUA pojišťovna, a. s., kde měl být zločin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. c) tr. zákoníku spáchán oznámením pojistné události a které měla také vzniknout škoda. Místní příslušnost takto Nejvyšší soud, vzhledem k předstírání dopravní nehody v zahraničí, posoudil v souladu s rozhodnutím publikovaným pod č. 30/1997 Sb. rozh. tr., kdy se hlediska pro určení místní příslušnosti soudu podle § 18 odst. 2 tr. ř. užijí jen tehdy, byl-li čin spáchán v cizině zcela.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu