7 Td 55/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 55/2015-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. září 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného M. V., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 T 112/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 11. 6. 2015 u Městského soudu v Brně obžalobu na obviněného M. V. pro přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měl dopustit tím, že (zkráceně) dne 9. 8. 2011 prodal, na základě zmocnění J. V., jednatelky společnosti Henry Goof, s. r. o., se sídlem Marešova 643/6, Praha 9, motorové vozidlo tovární značky Chevrolet Cruze KL 1J, rz ..., zástupci společnosti ABIC, s. r. o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, na základě smlouvy o koupi motorového vozidla, uzavřené dne 9. 8. 2011 v Praze, ačkoliv si byl vědom smluvního ujednání o zajištění závazku převodem vlastnického práva na věřitele a smlouvy o výpůjčce vozidla dlužníkovi, dle uzavřené smlouvy o zajištění závazku převodem práva číslo ..., kterou uzavřel na základě plné moci od jednatelky firmy J. V. za společnost Henry Goof, s. r. o., jako dlužníka, s věřitelem společností UniCredit Leasing CZ, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, a která je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o úvěru číslo ... ze dne 12. 4. 2011 určené k nákupu předmětného vozidla, kterou rovněž za společnost Henry Goof, s. r. o., uzavřel, čímž v situaci, kdy faktickým vlastníkem vozidla byla společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., si svěřené vozidlo jeho prodejem přivlastnil a tímto jednáním způsobil škodu společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., stanovenou ke dni 9. 8. 2011 odborným vyjádřením, ve výši 342.800 Kč.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 4 T 112/2015, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Městský soud v Brně není místně příslušný k jejímu projednání. Podle soudu se obviněný měl svého jednání dopustit v Praze tím, že dne 9. 8. 2011 na základě příslušného zmocnění prodal motorové vozidlo, které bylo ve vlastnictví společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., čímž této společnosti způsobil škodu ve výši 342.800 Kč. K přisvojení si cizí věci, která měla být obviněnému svěřena, mělo podle soudu dojít uzavřením kupní smlouvy se společností ABIC, s. r. o., kdy měl obviněný projevit vůli nakládat s cizí věcí jako s vlastní. V obvodu Městského soudu v Brně však nedošlo ani k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu, a ani k následku uvedeného přečinu nebo ke vzniku škody, neboť poškozená společnost sídlí v Praze. Na území města Brna došlo pouze k podpisu smlouvy o úvěru ze dne 12. 4. 2011 mezi společností Henry Goof, s. r. o., a společností UniCredit Leasing CZ, a. s., přičemž toto jednání však podle soudu nesouvisí se skutkem, který je obviněnému kladen za vinu. Vzhledem k tomu městský soud dospěl k závěru, že místně příslušný k projednání věci bude některý z obvodních soudů na území města Prahy.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Objektivní stránku přečinu zpronevěry naplní pachatel, který si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena a zároveň tím způsobí na cizím majetku v zákoně předpokládanou škodu. Pachatel si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, jestliže s ní naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla do dispozice dána.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dostupného spisového materiálu zřejmé, že příslušný k projednání věci není Městský soud v Brně. Podle § 22 tr. ř., je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu. Ta byla podána u Městského soudu v Brně, čímž ale nebyla založena jeho příslušnost k projednání věci, protože se nejedná o soud místně příslušný.

Je nutno přisvědčit Městskému soudu v Brně, že skutečnost, že na území města Brna došlo k podpisu smlouvy o úvěru ze dne 12. 4. 2011 mezi společností Henry Goof, s. r. o., zastoupenou obviněným a společností UniCredit Leasing CZ, a. s. (č. l. 3 a násl. tr. spisu) nijak nesouvisí s okamžikem a místem spáchání skutku, jež je kladen za vinu obviněnému, neboť ke spáchání přečinu zpronevěry mohlo dojít až v okamžiku, kdy si pachatel přisvojil cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, jestliže s ní naložil v rozporu s účelem, k němuž mu byla dána do dispozice.

Z dosud opatřených důkazů však není jednoznačně zřejmé, což je z hlediska místa spáchání trestného činu zpronevěry podstatná okolnost, kde přesně obviněný pojal úmysl naložit se svěřenou věcí v rozporu s účelem svěření, tedy kde (na kterém konkrétním místě) byla podepsána smlouva o koupi osobního motorového vozidla ze dne 9. 8. 2011 mezi společností Henry Goof, s. r. o., zastoupenou obviněným a společností ABIC, s. r. o., zastoupenou R. O. (č. l. 31 tr. spisu). Z obsahu trestního spisu je zřejmé pouze to, že se tak stalo v Praze. V uvedené věci je však zcela nepochybné, že k následku trestného činu, tedy ke vzniku škody na majetku, došlo v sídle poškozené společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., a to v Praze 4, Želetavská 1525/1. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. je tak toto místo také třeba považovat za místo spáchání trestného činu.

Na základě všech uvedených okolností případu lze v této věci, s ohledem na místo vzniku následku uvedeného přečinu, učinit spolehlivý závěr, že příslušným k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 4.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 30. září 2015


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu