7 Td 54/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 364 odst. 1 tr. ř., § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 54/2013-5
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 13. listopadu 2013 v neveřejném zasedání, ve věci žádosti o zahlazení odsouzení J. Ř. , o návrhu předsedy senátu Okresního soudu v Novém Jičíně ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Nt 1305/2013, o příslušnosti soudu t a k t o:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Karlových Varech.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 9. 2013, sp. zn. 3 Nt 1305/2013, byla věc odsouzeného J. Ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu v řízení o zahlazení všech jeho dřívějších odsouzení. V odůvodnění uvedeného usnesení předseda senátu poukázal na ustanovení § 364 odst. 1 tr. ř., podle kterého o zahlazení odsouzení rozhoduje předseda senátu okresního soudu, v jehož obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl bydliště. Protože adresa trvalého pobytu odsouzeného v Novém Jičíně, M. , je jen formální, když se jedná o adresu sídla Městského úřadu Nový Jičín, a nejedná se tak o bydliště odsouzeného, nemůže tím být založena místní příslušnost Okresního soudu v Novém Jičíně k rozhodnutí v této věci. V současné době je faktickým bydlištěm odsouzeného V., Ostrov, a příslušným k projednání věci je tak Okresní soud v Karlových Varech.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy významné pro rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. ř. a dospěl k zjištění, že Okresní soud v Novém Jičíně není místně příslušným k projednání této věci.

Podle § 364 odst. 1 tr. ř. o zahlazení odsouzení rozhoduje předseda senátu okresního soudu, v jehož obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl bydliště. Z žádosti odsouzeného o zahlazení odsouzení vyplývá, že v době jejího podání bydlel na adrese V. , Ostrov, což je obec v obvodu Okresního soudu v Karlových Varech. Soudem příslušným k rozhodnutí o zahlazení odsouzení je tak podle § 364 odst. 1 tr. ř. Okresní soud v Karlových Varech, resp. předseda senátu tohoto soudu. Proto Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízen oběma dotčeným soudům rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. listopadu 2013


Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš