7 Td 52/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 52/2015-7
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 2. září 2015 v neveřejném zasedání, v trestní věci obviněného J. T. , vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 2 T 78/2015, o návrhu tohoto soudu na určení místní příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově podal dne 16. 6. 2015 u Okresního soudu v Chomutově obžalobu na obviněného J. T. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit v podstatě tím, že v době od 14. 6. 2014 do 3. 8. 2014 v místě svého trvalého bydliště v Přerově, celkem v 11 případech, prostřednictvím internetového portálu www.aukro.cz , pod uživatelským účtem ....... vystupujícím pod jménem M. P., nabízel mobilní telefony (v obžalobě uvedené značky), ačkoli tyto telefony neměl, a nechal si na svůj bankovní účet přes službu PayU na stránkách AUKRO zasílat platby za nabízené telefony a takto vylákal pro svou potřebu finanční prostředky od 11 osob (konkrétně uvedených v obžalobě) a způsobil jim celkovou škodu 59 580 Kč.

Usnesením ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 2 T 78/2015, předložil Okresní soud v Chomutově podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Chomutově není místně příslušný k projednání této věci. Ze spisového materiálu podle okresního soudu vyplývá, že obviněný v místě svého bydliště v Přerově celkem v 11 případech nabízel prostřednictvím internetového portálu www.aukro.cz mobilní telefony, a finanční prostředky byly zasílány z více míst České republiky na účet vedený u Komerční banky, pobočka Přerov. Podle soudu byla trestná činnost spáchána v Přerově a nic nenasvědčuje tomu, že by obviněný páchal trestnou činnost na více místech České republiky. Okresní soud má tedy za to, že příslušný k projednání věci je Okresní soud v Přerově.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírky rozhodnutí a stanovisek NS.). Místem spáchání trestného činu podvodu jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že se v daném případě jedná o tzv. distanční delikt. Obviněný se dopustil trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, a to prostřednictvím internetu, přičemž následek trestného činu nastal jinde než byla trestná činnost vykonána. Ze skutku popsaného v návrhu na potrestání nepochybně vyplývá, že obviněný z místa svého bydliště v Přerově prostřednictvím internetu inzeroval prodej zboží (mobilních telefonů). Ačkoli na skutečnost, odkud (z kterého místa) obviněný zadával uvedené fiktivní inzeráty, nebyl obviněný přímo dotázán, bylo zjištěno, že nabídky na prodej zboží byly učiněny z IP adresy na adrese B. H., Přerov (č. l. 261 a č. l. 310 tr. spisu), na které se obviněný zdržuje a sám tuto adresu uvedl jako adresu pro doručování (č. l. 201 tr. spisu). Je tedy jisté, kde se obviněný dopouštěl jednání, jímž jiného uváděl v omyl.

K jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného trestného činu však docházelo také na místech, kde byli poškození uvedeni v omyl. V tomto případě jde o 11 skutků z různých míst České republiky. Nutno konstatovat, že také v územním obvodu Okresního soudu v Chomutově došlo k části jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu, neboť zde došlo k následku u dvou z útoků pokračujícího přečinu podvodu, a to u poškozeného J. S., trvale bytem ....., J., okr. Chomutov a poškozené A. Z., trvale bytem B. O., okr. Chomutov. Z obsahu trestního spisu je zřejmé, že ne v každém případě byli poškození dotazováni, na místo kde se na internetu dozvěděli o inzerátu na který reagovali, a jímž byli uvedeni v omyl. Pokud jde však o poškozeného J. S., tento podával trestní oznámení na (tehdy) neznámého pachatele v místě svého bydliště ve městě J., okr. Chomutov, kde se zdržuje, s obviněným opakovaně komunikoval prostřednictvím e-mailu a také prostřednictvím telefonu, než začal být obviněný nekontaktní. Na dožádání Nejvyššího soudu provedl okresní soud výslech tohoto poškozeného. Z protokolu o výslechu poškozeného sepsaného u Okresního soudu v Chomutově dne 11. 8. 2015 pak vyplývá, že veškerou komunikaci, a to opakovanou, vedl vždy z domácího počítače v J., okr. Chomutov a nikde jinde. Za místo spáchání trestného činu je tak nutno považovat i město J. v obvodu působnosti Okresního soudu v Chomutově, kde byl poškozený uveden v omyl nepravdivým inzerátem.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že do úvahy by mohla připadat příslušnost více soudů k projednání věci. Byla-li obžaloba podána u Okresního soudu v Chomutově, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud. Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. září 2015

JUDr. Michal Mikláš předseda senátu