7 Td 52/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 52/2013-4

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 13. listopadu 2013 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněného J. Ž. , vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 1 T 45/2013, o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou neodnímá .

Odůvodnění

Dne 8. 4. 2013 byl u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou podán návrh na potrestání, kterým je obviněnému J. Ž. kladeno za vinu spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku tím, že (stručně uvedeno) dne 28. 2. 2013 kolem 22.05 hodin v K. n. O. řídil vlastní osobní automobil zn. Škoda Fabia, při průjezdu kruhovou křižovatkou nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, kdy byl ovlivněn alkoholem, nezvládl řízení, s vozidlem havaroval vpravo mimo komunikaci a při vyšetřování této dopraví nehody bylo v jeho dechu pomocí přístroje Dräger naměřeno 1,93, 1,72 a 1,73 promile alkoholu ve 23.00, 23.06 a 23.12 hodin a při dopravní nehodě způsobil poškozením reklamních tabulí a žulového sloupku celkovou škodu ve výši 8.583,- Kč.

Dne 27. 9. 2013 byl Nejvyššímu soudu předložen návrh Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně. Místně příslušný soud I. stupně v návrhu uvedl, že ve věci byl dne 16. 4. 2013 vydán trestní příkaz, proti kterému ale obviněný podal odpor, takže došlo k jeho zrušení. Hlavní líčení bylo nařízeno na den 30. 9. 2013, ale obviněný, který je zcela neslyšící, opakovaně požádal písemně o projednání věci ve Zlíně a nikoliv v Rychnově nad Kněžnou. Soud I. stupně poukázal na zprávu Probační a mediační služby Zlín, ze které vyplývá, že obviněný může komunikovat pouze prostřednictvím tlumočnice ze znakového jazyka, jeho cestování z místa bydliště k soudu je komplikované a konání hlavního líčení v místě jeho bydliště ve Z. se jeví významně prospěšnější. Protože podle soudu I. stupně je konání hlavního líčení u místně příslušného soudu pro obviněného značně zatěžující fyzicky i psychicky, předložil věc Nejvyššímu soudu, aby posoudil, zda jsou ve smyslu § 25 tr. ř. dány důležité důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl na základě rozhodných skutečností vyplývajících z přiloženého trestního spisu, že ve věci nejsou dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Podle tohoto ustanovení zákona může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody není v zákoně blíže definován, ale musí se jednat o skutečnosti, které jsou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jiném soudu, musí být proto natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z uvedeného ústavního principu.

Důležitými důvody se rozumí především takové důvody, které umožňují závěr, že projednání věci jiným než místně příslušným soudem lépe zajistí nestranné a zákonné projednání věci, náležité zjištění skutkového stavu a celkově přispěje k dosažení účelu zákona, jak je definován v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř. Obecně by se tak na straně obviněného muselo např. jednat o těžké zdravotní problémy, které by mu bránily vykonat cestu běžnými dopravními prostředky nebo cesta k soudu by vážně ohrožovala jeho zdraví nebo život. Důležitým důvodem by také mohlo být, že bude nutné u soudu osobně vyslechnout větší počet svědků, kteří ale bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu, takže projednání u tohoto jiného soudu značně urychlí řízení a povede k hospodárnějšímu procesu, pokud to nebude v rozporu s účelem a základními zásadami trestního řízení.

V tomto případě ale obviněnému jeho zdravotní postižení nijak závažně neztěžuje možnost dostavit se k soudu a jím uváděný důvod, že studuje, resp. by se musel omlouvat ve škole, nebo že je složitá možnost dopravy k soudu, v žádném případě důležitým důvodem není. Navíc všichni poškození mají své sídlo v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, což by mohlo v případě vyhovění návrhu naopak ztížit řádné projednání věci. Termín a čas konání hlavního líčení pak může soud stanovit tak, aby to odpovídalo také dopravním možnostem obviněného.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. listopadu 2013
Předseda senátu
JUDr. Michal Mikláš