7 Td 50/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.7 Td 50/2013-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 4. prosince 2013 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněné V. S. , vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 1 T 159/2013, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Chrudimi.
O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chrudimi podal dne 2. 8. 2013 u Okresního soudu v Chrudimi návrh na potrestání obviněné pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že (stručně uvedeno) dne 27. 11. 2012 ve finančním centru ČSOB v Břeclavi, z bankovního účtu jehož byla disponentem, z platby 27 900,- Kč připsané téhož dne na tento účet, kterou na účet na základě předchozí dohody o dodávce palivového dřeva s mužem vystupujícím pod smyšleným jménem M. H., zaslal poškozený Z. T., vybrala finanční hotovost ve výši 25 000,- Kč, přestože věděla, že uvedená platba došlá na účet ji nepatří a poškozenému Z. T. tak způsobila škodu ve výši 27 900,- Kč.

Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. 1 T 159/2013, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc obviněné Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že není místně příslušný k projednání věci. V odůvodnění usnesení uvedl, že k jednání domnělého pachatele, jehož totožnost se nepodařilo zjistit, docházelo prostřednictvím elektronické pošty a telefonických hovorů, přičemž k jednání samotné obviněné došlo v Břeclavi a tento okresní soud je tak místně příslušný podle § 18 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Chrudimi a tento soud je místně příslušný k projednání věci obviněné.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom považováno jak místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku daného trestného činu, tak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. rozhodnutí publikovaná pod č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu je pak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil.

Jak vyplývá z popisu skutku v návrhu na potrestání, obviněná danou finanční hotovost vybrala z účtu ve Finančním centru ČSOB v Břeclavi, a toto místo jednání, případně i obohacení obviněné, svědčí pro místní příslušnost Okresního soudu v Břeclavi. S ohledem na výše uvedené to ale není jediné místo, které lze považovat za místo, kde byl trestný čin spáchán, ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. Současně je totiž ve skutku uvedeno, že předmětnou finanční částku na účet jehož byla obviněná disponentem zaslal poškozený Z. T., trvale bytem S.-P., kde bydlel i v době činu a v S. je také místo jeho zaměstnání. Bydliště poškozeného je tak místem kde měl nastat následek činu, resp. kde vznikla škoda. Obec S. v okrese Chrudim je tak rovněž místem, na němž měl být trestný čin spáchán. Protože návrh na potrestání byl podán u Okresního soudu v Chrudimi, byla tím v situaci příslušnosti několika soudů založena podle § 22 tr. ř. místní příslušnost tohoto soudu.

Nejvyšší soud na základě shora uvedeného shledal, že Okresní soud v Chrudimi je místně příslušný k projednání trestní věci obviněné V. S., neboť místní příslušnost tohoto soudu vyplývá z ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř. a § 22 tr. ř.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. prosince 2013

Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš