7 Td 47/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.7 Td 47/2013-13
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. P. K. , vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 1 T 30/2013, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. září 2013 návrh obviněného na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu ve Vyškově neodnímá .

O d ů v o d n ě n í :
Okresním soudem ve Vyškově byl Nejvyššímu soudu předložen trestní spis tohoto soudu vedený pod sp. zn. 1 T 30/2013, k rozhodnutí o návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř., který podal obviněný Ing. P. K., proti němuž je u Okresního soudu ve Vyškově na základě návrhu na potrestání Okresního státního zastupitelství ve Vyškově ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. ZK 34/2013, vedeno trestní stíhání pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku (č. l. 47 a násl. tr. spisu).

Podáním ze dne 11. 8. 2013, doplněným dne 5. 9. 2013, se obviněný domáhá toho, aby trestní věc vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 1 T 30/2013, byla podle § 25 tr. ř. odňata tomuto soudu a přikázána Okresnímu soudu v Pardubicích. Tento návrh odůvodnil obviněný zejména námitkami vůči osobě soudkyně Mgr. Z. Kalové, jíž podle svých slov nepovažuje za osobu nezávislou, nestrannou, čestnou, pravdomluvnou, korektní a seriózní, když naopak je přesvědčen, že je osobou podjatou, jež by měla být zbavena způsobilosti k právním úkonům (k čemuž obviněný podal návrh). Obviněný se domnívá, že Mgr. Z. Kalová opakovaně od roku 1991 plní pokyny mafie. Na činnosti mafie se podle obviněného podílí také řada dalších soudců (zejména jde o soudce Okresního soudu ve Vyškově, Krajského soudu v Brně, ale také Vrchního soudu v Olomouci), které obviněný v návrhu jmenuje a některé nazývá dokonce zločinci. Obviněný se domáhá delegace své věci, neboť moc mafie je podle něj absolutní a je přesvědčen, že v rámci Jihomoravského kraje neexistuje nestranný a nezávislý soud. Poukázal na skutečnost, že již žádal o delegaci své věci jinému soudu, k čemuž však nedošlo a on je nyní zdejším soudem úmyslně a záměrně likvidován způsobem srovnatelným s předlistopadovými praktikami. Obviněný žádá v této souvislosti o odročení hlavního líčení nařízeného podjatou soudkyní Mgr. Z. Kalovou. Znalecký posudek ve své trestní věci považuje za nepravdivý a své trestní stíhání za vykonstruované.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal. Z obsahu návrhu obviněného na odnětí věci Okresnímu soudu ve Vyškově a přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích bylo zjištěno, že obviněný svůj návrh na odnětí a přikázání věci vázal především na námitky ohledně údajné podjatosti soudkyně Mgr. Z. Kalové v jeho trestní věci. Nejvyšší soud zjistil, že usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. 1 T 30/2013 (č. l. 56 tr. spisu), bylo shledáno, že uvedená soudkyně není vyloučena z rozhodování v trestní věci obviněného Ing. P. K., neboť u její osoby nebyly shledány pochybnosti o její nestrannosti. Ke shodnému závěru dospěl také Krajský soud v Brně, který rozhodl usnesením ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 8 To 147/2013 (č. l. 70 tr. spisu), tak, že stížnost obviněného zamítl jako nedůvodnou. Těmito rozhodnutími bylo tedy shledáno, že námitky obviněného nezakládají důvod pochybovat o nepodjatosti soudkyně Mgr. Z. Kalové v jeho trestním řízení. Nejvyšší soud nemá důvod pochybovat o výše uvedených závěrech soudů.

Z obsahu trestního spisu bylo dále zjištěno, že obviněný v této věci již podával návrh na delegaci, a to k Okresnímu soudu v Olomouci. O tomto návrhu rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. 6. 2013, sp. zn. 1 Ntd 16/2013, tak, že se předmětná trestní věc obviněného Ing. P. K. vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 1 T 30/2013, tomuto soudu neodnímá.

Pokud se týká dalších námitek uplatněných v návrhu na delegaci, obviněný osočuje také další soudce ze spolupráce a plnění úkolů v rámci jakési mafie , kritizuje jejich práci a obviňuje je z praktik známých z vykonstruovaných procesů předlistopadové doby. Obviněný se domnívá, že v rámci Jihomoravského kraje v podstatě neexistuje soud, který by se mohl nezávisle a nestraně zabývat jeho věcí. Nejvyšší soud konstatuje, že v případě těchto námitek, jde toliko o obecné námitky.

Nejvyšší soud tedy shledal, že obviněný ve svém návrhu neuvedl žádné důležité důvody ve smyslu ustanovení § 25 tr. ř. Své námitky totiž zaměřil jednak proti osobě zákonné soudkyně Mgr. Z. Kalové, jež však byla výše uvedenými rozhodnutími soudů shledána jako nestranná, a také se ze svého pohledu zabýval všeobecnou kritikou práce soudců a soudů, kteří jsou podle jeho názoru členy jakési mafie. Obviněný tak nevznesl žádnou bližší a konkrétní námitku, která by odůvodňovala postup podle § 25 tr. ř., než obecné námitky, které jsou motivované jeho nespokojeností s tím, jak soudy v jeho různých věcech rozhodují.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh obviněného na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. září 2013

Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš